PDF

УДК 342.9

DOI 10.37749/2308-9636-2020-6(210)-3

Р. С. Агакарян,

аспірант Національного університету

«Одеська юридична академія»

 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ З ОХОРОНИ ПОРЯДКУ І БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

У статті розглядаються питання щодо кваліфікації адміністративних правопорушень, передбачених у ст. 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Показана їх поширеність у сфері обслуговування АТ «Українська залізниця». Виявлені прогалини в правовому регулюванні відносин адміністративної відповідальності та правилах поведінки громадян на залізничному транспорті. За останні п’ять років правопорушень, передбачених у ст. 109 КУпАП, нараховується майже 20 тис. Їх юридичний аналіз є необхідним для правильного застосування норм права, які встановлюють адміністративну відповідальність та регулюють відносини, що представляють об’єкт даних правопорушень. У результаті аналізу складів адміністративних правопорушень, передбачених ст. 109 КУпАП, виявлені недоліки правового регулювання  адміністративним правом відносин відповідальності та відносин, які складають об’єкти цих правопорушень. У частині 3 ст. 109 зосереджено два проступки, які різняться між собою як об’єктом, так і об’єктивною стороною. Застосування різних категорій при формулюванні норм, які впливають на характеристику як об’єктивної, так і суб’єктивної сторін правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 109 КУпАП, а саме: «класти предмети на рейки», «залишати предмети на колії», «підкладати предмети на залізничні колії», ускладнює кваліфікацію даного правопорушення.

Ключові слова: адміністративні правопорушення, Українська залізниця, правовідносини, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення, підкладання предметів на залізничні колії.

 

Список використаної літератури

 1. Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення / Відомості Верховної Ради Української РСР. Додаток до № 51. 1984. Ст. 1122.
 2. Про залізничний транспорт: Закон України № 273/96-ВР від 4 липня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 40. Ст. 183.
 3. Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України: Наказ Міністерства транспорту України № 54 від 19.02.98.                                     URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-98.
 4. Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: Постанова Кабінету Міністрів України № 903 від 10 листопада 1995 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-95-п.
 5. Про автомобільний транспорт: Закон України 3 2344-ІІІ від 05.04.2001 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 22. Ст. 105.
 6. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків: навч. посібник / за заг. ред. проф. І. П. Голосніченка. Київ: КІВС, 2002. 141 с.
 7. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264 – ХІІ від 25.06.1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.
 8. Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: постанова Кабінету Міністрів України № 903 від 10 листопада 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-95-п (дата звернення: 03.04.2020).
 9. Правила дорожнього руху: постанова Кабінету Міністрів України № 1306 від 10 жовтня 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п (дата звернення: 03.04.2020).
 10. Технические условия погрузки и крепления грузов. Изданы в соответствии с Уставом железных дорог Союза ССР (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1989 г.). М.: Транспорт, 1990. С. 408.
 11. Правила перевезення вантажів: Наказ Міністерства транспорту України № 644 від 21 листопада 2000 р. Офіційний вісник України. 2000. № 48. Ст. 2108.
 12. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України: Наказ Міністерства інфраструктури України № 513 від 14 жовтня 2014 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26172.html (дата звернення: 03.04.2020).
 13. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980). URL: http://sum.in.ua/s/pidkladaty (дата звернення: 03.04.2020).
 14. Лист Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ «Українська залізниця» № 215-27/6 від 30.03.2020 р.