PDF

УДК 347.998.85 (477)

DOI 10.37749/2308-9636-2020-6(210)-2

М. І. Смокович,

доктор юридичних наук, заслужений юрист України,

голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКЛИКИ

 Стаття присвячена п’ятнадцятій річниці прийняття Кодексу адміністративного судочинства України. У контексті цієї знакової події досліджено витоки становлення і розвитку адміністративного судочинства в Україні. З’ясовано, що концептуальний підхід в аспекті формування адміністративної юстиції, який початково був закладений у Концепції судово-правової реформи 1992 р., згодом дістав належне закріплення в Кодексі адміністративного судочинства України 2006 р., сутність якого полягає у справедливому, неупередженому та своєчасному вирішенні адміністративним судом спорів у сфері публічно-правових відносин із метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. У статті проаналізовано набутий досвід адміністративного судочинства і висвітлено окремі проблеми його практичної реалізації.

Ключові слова: адміністративне судочинство, принцип спеціалізації, спеціалізовані палати, рівність правових можливостей матеріального і процесуального характеру.

 

Список використаної літератури

  1. Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 р. № 810/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98?find=1&text=%D1%81%D1%83% D0%B4#Text.
  1. Резолюція ПАРЄ 1466 (2005) від 5 жовтня 2005 р. «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_611#Text.
  2. Укази Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» № 1417/2004 від 16 листопада 2004 р., «Про кількісний склад суддів адміністративних судів» № 417 /2007 від 16 травня 2007 р., «Про вдосконалення мережі адміністративних судів»№ 941/2008 від 16 жовтня 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941/2008#Text.
  3. Указ Президента України «Про призначення суддів Верховного Суду» № 195/2019 від 7 травня 2019 р. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1952019-26714.
  4. Рішення Конституційного Суду  України № 22-рп/2004 від 24 грудня 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-04#Text.
  5. Смокович М. І. Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 304 с.
  6. ЄСПЛ, Рішення від 15 листопада 1996 р., справа «Чахал проти Об’єднаного королівства» (пункт 145). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO00780.html.
  7. ЄСПЛ, Рішення від 05 квітня 2005 р., справа «Афанасьєв проти України» (пункт 75). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_239#Text.
  8. ЄСПЛ, Рішення від 23 листопада 2000 р., справа «Колишній Король Греції та інші проти Греції» (пункти 79, 82). URL: https://ips.ligazakon.net/document/SO0200.
  9. Проєкт Закону України «Про внесення змін до ст. 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення рівномірного навантаження на суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду» (реєстрац. номер № 3730 від 24.06.2020). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=6926.