PDF

УДК 342.565.4

DOI 10.37749/2308-9636-2021-9(225)-5

М. В. Клубань,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3622-5263

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗУПИНЕННЯ ДІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ

Стаття присвячена дослідженню інституту забезпечення позову в адміністративному судочинстві, зокрема зосереджено увагу на такому виді забезпечення позову, як зупинення дії нормативно-правового акта. Автор має на меті визначити правові наслідки які настають для учасників адміністративного процесу у випадку тимчасового зупинення дії нормативно-правового акта, визначити теоретичні та практичні проблеми, що виникають під час зупинення дії нормативно-правового акта, як способу забезпечення адміністративного позову, проаналізувати наявну практику Верховного Суду щодо підстав для зупинення дії нормативно-правового акта, дослідити питання чи виникають прав та обов’язків для сторін на підставі нормативно-правового акта, дію якого зупинено на підставі ухвали суду про забезпечення позову, чи має зворотню дію нормативно-правовий акт, який було зупинено на час розгляду справи, якщо у позові відмовлено, а дію акта відновлено.

Ключові слова: забезпечення адміністративного позову, зупинення дії нормативно-правового акта, дія нормативно-правового акта у часі, зворотня дія нормативно-правового акта.

Список використаної літератури

 1. Аракелян М. М. Провадження у справах щодо видворення іноземців та осіб без громадянства в адміністративному суді: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / М. М. Аракелян; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2012. 21 с.
 2. Медвідчук Г. А. Проблеми забезпечення адміністративного позову в Україні // Адміністративне право і процес. 2016. № 1 (15). С. 174—184.
 3. Сьоміна В. А. Забезпечення позову в адміністративному судочинстві // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2017. № 13. С. 105—111.
 4. Корольов В. В. Поняття та особливості забезпечення позову в цивільному процесі // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2011. Вип. 26. С. 125—131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2011_26_19.
 5. Горевий В. І. Господарський процес: практикум: навч. посіб. / В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. Суми: Університетська книга, 2009. «Правові системи». Науково-практичний електронний журнал. № 2018. C. 169.
 6. Ятченко Є. О. Забезпечувальні заходи в господарському процесі України та у міжнародному комерційному арбітражі // Судова апеляція. 2016. № 3 (44). С. 84—91.
 7. Кодекс адміністративного судочинства України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
 8. Постанова Верховного суду від 9 листопада 2021 р. у справі № 160/10368/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101079400.
 9. Постанова Верховного Суду від 4 листопада 2021 р. у справі № 240/7670/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100823651.
 10. Пушняк О. В. Право і час: монографія. Харків: ФІНН, 2009. 176 с.
 11. Постанова Верховного Суду від 11 червня 2020 р. у справі №826/4747/13-а. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89757267.
 12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 09.02.1999 No 1-рп/99. URL: http://www.ccu.gov.ua/.