PDF

УДК 342.9: 342.7 (477)

DOI 10.37749/2308-9636-2020-8(212)-3

М. І. Смокович,

доктор юридичних наук,

заслужений юрист України,

Голова Касаційного адміністративного суду

у складі Верховного Суду

 

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ЗА КОНСТИТУЦІЙНОЮ СКАРГОЮ

Стаття присвячена предметному аналізу механізму відновлення порушених прав людини за конституційною скаргою. З’ясовано, що правова система України містить низку об’єктивних чинників, які ускладнюють відновлення порушених прав людини за конституційною скаргою, усунення яких передусім вимагає вироблення доктринально-законодавчої платформи, яка має стати універсальною основою для формування єдиної практики адміністративного судочинства. З’ясовано, що ретроспективна дія рішень Конституційного Суду України не може мати абсолютного характеру. Встановлено, що розширення спектру ретроспективної дії рішень Конституційного Суду України вимагає законодавчого доврегулювання.

Ключові слова: адміністративне судочинство, ретроспективна дія рішення, проспективна дія рішення, орган конституційної юрисдикції,  основоположні права людини.

 

Список використаної літератури

 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30. Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV від 6 липня 2005 р. Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35—36, № 37, ст. 446.
 3. Рішення Конституційного Суду України № 3-р/2003 від 30 січня 2003 року. Офіційний вісник України, 2003 (21.02), № 6. Ст. 245. Код акта 24415/2003.
 4. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів»: Закон України № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 р. Офіційний вісник України, 2017 (08.12), № 96. Ст. 2921. Код акта 88120/2017.
 5. Верховенство права: Доповідь схвалена Венеційською комісією на 86-у пленарному засіданні № 512/2009 CDLAD(2011)003rev. (25—26 березня 2011 р.). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr.
 6. Рішення ЄСПЛ у справі «Brumarescu v. Romania» («Брумареску проти Румунії») від 28 листопада 1999 р. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=307.
 1. Рішення ЄСПЛ у справі «Ryabykh v. Russia» («Рябих проти Росії») від 24 липня 2003 р. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/new/003.htm.
 2. Рішення ЄСПЛ у справі «Ponomaryov v. Ukraine» («Пономарьов проти України») від 3 квітня 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_434#Text.
 3. Рішення Конституційного Суду України від 27 листопада 2008 року № 26-рп/2008. Офіційний вісник України, 2008 (15.12), № 93. Ст. 3088. Код акта 45110/2008.
 4. Рішення ЄСПЛ у справі «Лелас проти Хорватії» (Lelas v. Croatia) від 20 травня 2010 р. URL: https://www.victorija.ua/eksklyuzyv-departamentiv-ru/spory-z-orhanamy-mistsevoho-samovryaduvannya-ksu-vs-kas-yespl.
 5. Рішення ЄСПЛ у справі «Суханов та Ільченко проти України» від 26 червня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a16#Text.
 6. Рішення Конституційного Суду України
  № 11-р/2019 від 2 грудня 2019 р. Офіційний вісник України, 2019 (28.12), № 100. Ст. 3385. Код акта 97268/2019.
 7. Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2000 від 14 грудня 2000 р. Офіційний вісник України, 2001 (05.01), № 51. Ст. 2226. Код акта 17435/2000.
 8. Рішення Конституційного Суду України № 7-р(ІІ)/2019 від 13 грудня 2019 р. Офіційний вісник України, 2020 (17.01), № 4. Ст. 228. Код акта 97583/2020.