УДК  347.73+ 340.1

DOI 10.37749/2308-9639-2023-10(250)-3

Р. О. Гаврилюк, докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю. Федьковича

П. С. Пацурківський, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю. Федьковича

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У статті аналізуються з пізнавальних позицій антропосоціокультурного підходу дискусійні питання юридичної визначеності податкового права України в умовах воєнного стану.

В українському правознавстві вищезазначені проблеми ще жодного разу не піддавались спеціальному аналізу, а поодинокі дослідження їх окремих аспектів відзначаються переважно постановочним характером, розглядом їх окремих аспектів та щонайменше дискусійністю їх оціночних положень, а також висновків.

Метою статті є аналіз принципових інновацій у юридичній визначеності матеріального податкового права України в умовах воєнного стану, розкриття їх сенсу та потенціалу.

У результаті дослідження автори статті дійшли висновку, що в умовах воєнного стану відбулися парадигмальні зміни у сфері юридичної визначеності податкового права України як у широкому (змістовому загалом), так і в спеціально-юридичному сенсі цього слова.

Квінтесенцію перших склала лібералізація податкового права України, яка охопила мільйони осіб-платників податків та об’єктів оподаткування, стала по суті неоголошеною революцією в оподаткуванні.

У вузькому (спеціальному) розумінні терміну юридична визначеність податкового права України в умовах воєнного стану проявилася в застосуванні до її вимірів як основоположного ціннісного критерію принципу балансу приватних і публічних інтересів у соціумі.

Ключові слова: податкове право України; ціннісна матриця податкового права; воєнна матриця податкового права; юридична визначеність податкового права; змістова визначеність податкового права; формально-юридична визначеність податкового права; баланс публічного та приватного інтересів у податковому праві; ціннісний вимір податкового права; змістовий вимір податкового права; темпоральний вимір податкового права.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Решота В. Проблеми оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Податкові спори в адміністративному судочинстві: зб. Тез доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики» (м.Київ, 4-5 липня 2022 року). Київ: Компанія «ВАІТЕ». 2022. С. 62–65.
 2. Смичок Є. Принципи податкового законодавства в умовах дії воєнного стану. Податкові спори в адміністративному судочинстві: зб. Тез доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики» (м.Київ, 4–5 липня 2022 р.). Київ: компанія «ВАІТЕ». 2022. с. 207–
 3. Гаврилюк Р.О. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід: монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2014. с. 298–
 4. П. Пацурківський, Р. Гаврилюк. Війна росії проти України та вітчизняні публічні фінанси. Право України. 2022 . №3. с. 11–
 5. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану. Закон України № 2120-ІХ від 15.03.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text.
 7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного. Закон України №2139-ІХ від 15 березня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2139-20#Text.
 8. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання виробництва спирту етилового денатурованого. Закон України №2284-ІХ від 31 травня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2284-20#Text.
 9. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі. Закон України №2720-ІХ від 3 листопада 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2720-20#Text.
 10. Податковий кодекс України. Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 із змінами та доповн. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.
 11. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7  та 11 до Конвенції. Закон України від 17.07.1997 № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80#Text.
 12. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text.
 13. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод №1 від 20 березня 1952 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text.
 14. Case of The Estate of E . SPORRONG and I. LONNROTH v. SWEDEN (applications Nos. 7151/75 and 7152/75). 8 October 1980. 52. URL:  file:///C:/Users/User/Downloads/001-57580.pdf.
 15. Постанова Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 19 квітня 2022 р. у справі № 816/687/16.  URL:  https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/rishennya_sud_palat/palata_19_04_01_2022_816_687_16.