УДК 342.7

DOI 10.37749/2308-9639-2024-2(254)-2

Р. В. Терлецький, аспірант відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ORCID0009-0002-0062-9100

ГАРАНТУВАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СУЧАСНИЙ АСПЕКТ

 В статті досліджено проблему гарантування права на свободу віросповідання при наявності інституту державної церкви в Україні, визначено історичні передумови та ідеологічну доцільність для впровадження таких змін.

Наголошено, що після проголошення незалежності України важливе місце посіли закони про свободу віросповідання, як суб’єктивне юридичне право, та релігійні організації, як інструмент та система задоволення релігійних потреб.  Також проаналізовано основні закони, підзаконні акти та укази, що забезпечують право на свободу віросповідання в Україні.

Проведено аналіз та розбито на категорії взаємовідносини держава-релігійні організації (церкви) в різних державах та в різні історичні періоди. Описано на яких принципах базувалася свобода віросповідання та які моделі  відносин держава-релігійні організації виявились найефективнішими в контексті суспільного та державного розвитку.

Здійснено аналіз статистичних даних про наявні релігійні організації, та на його основі визначено домінантну авраамічну релігію, яка якісно превалює на сьогодні в Україні.

В історичному аспекті зауважено, що є підстави вважати, що існування християнської віри на території сучасної України бере початок не від Хрещення князем Володимиром Київської Русі, а ще з апостольських часів, тобто з  I ст. н. е., що надає автохтонній церкві України статусу «апостольської», згідно з законами канонічного права. Згадано про визначення статусу релігії і церкви в українських національно-історичних правових документах.

Наголошено, що з відновленням  незалежності України, незважаючи на заявлену в законодавстві політику секуляризму, здійснювалось інтенсивне зрощення релігійної та політичної царин, що стало поштовхом для загострення міжрелігійних і міжцерковних суперечностей та спалахів нових релігійних конфліктів. А швидке переплетення політичних та етноконфесійних поділів впливу, гуртування конфліктуючих церков із різними політичними та громадськими силами, що мали різне бачення державного ладу, стало загрозою національним інтересам та геополітичним пріоритетам незалежної України.

Підкреслено важливість надання Православній церкві України Томосу та актуальність об’єднання православних конфесій в Україні.

Зауважено, що в Україні діють два міжнародно-правові документи, згідно з якими  Держава Україна гарантує своїм громадянам право на свободу совісті та віросповідання: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Міжнародний пакт Організації Об’єднаних Націй про громадянські і політичні права. Наголошено на прикладах судової практики Європейського суду з прав людини, що система державної церкви не є порушенням ст. 9 Конвенції, поки членство в офіційній церкві не є примусовим.

Підкреслено на прикладах європейських держав, що наявність у державі релігійної організації з спеціальним статусом задає моральний вектор і є способом національної самоідентифікації багатьох народів.

Ключові слова: релігія, свобода віросповідання, свобода совісті, особливий статус, принципи рівноправності, релігійні організації, міжнародно-правові документи, Пакт про права людини, Конвенція про захист прав та свобод, цезаропапізм, теократія, державна церква, атеїзм, секуляризм, Томос, національна самоідентифікація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Саган О. Моделі церковно-державних взаємин в світовій історичній ретроспективі//Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті//Відділення релігієзнавства інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2000. с. 10—11.
 2. Єленський В.//Рейнські уроки. (Православні вивчають німецький досвід відносин між церквою, державою і суспільством)//Людина і світ. 1999. № 3—4, с. 4.
 3. Бусбі Лі.//Американська модель державно-церковних відносин: здобутки і проблеми//За заг. ред. А. Колодного і О. Сагана. К.: Відділення релігієзнавства інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2000. с. 30.
 4. Свобода совісті, віросповідання і релігійних організацій держав західної Європи, США, Канади, Японії. К.: Відділення релігієзнавства інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 1995. с. 40.
 5. R.1308 — Закон про відновлення релігійної свободи 1993 р.//URL: www.congress.gov/bill/103rd-congress/house-bill/1308/subjects?overview=closed.
 6. Форостюк О. Д.//Правове регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 1917—1941 р.: Автореферат, дис. канд. юрид наук: 12.00.01./ КНУ ім. Т. Г. Шевченка К., 2001. с. 20.
 7. Декрет Раднаркому «Про відокремлення Церкви від держави і школи від церкви». URL: wikipedia.org/wiki/ Декрет_Раднаркому_про_ відокремлення_Церкви_від_держави.
 8. «Комуністична партія Китаю наказує вчителям утверджувати марксистські релігійні погляди, пропагувати атеїзм»//The christianpost// URL: www.christianpost.com/news/china-teachers-ordered-to-establish-marxist-religious-view.html.
 9. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 від № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.
 10. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 року № 987-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text.
 11. Державна служба статистики України//Статистичний збірник 2022// URL:ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/08/zb_Ukraine%20in%20figures_21u.pdf.
 12. Війна і церква. Церковно-релігійна ситуація в Україні. 2022 р. (Інформаційні матеріали) URL:https://razumkov.org.ua/images/2023/02/13/2022_Religiya_SITE.pdf.
 13. Історія Української Православної Церкви. Д. Гордієнко, В. Клос, Ю. Мицик, І. Преловська. Харків: Фоліо, 2018. 244 с. 5.
 14. Р. Терлецький//Поняття «Свобода віросповідання» в сучасному правовому та суспільно-політичному дискурсах//Альманах права//інститут Держави та права ім. В.М. Корецького НАН України за ред. О.М.Кузьміної. Київ 2023. с. 508.
 15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини), документ 995_004, чинний, поточна редакція — редакція від 01.08.2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
 16. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний документ від 12. 1966 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.

 1. Мартинез-Торрон Хавьер, Новарро-Валлс Рафаель//Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). За заг. ред. О. Колодного і О. Сагана К.: Відділення релігієзнавства інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2000. с. 42.