УДК 347.9

DOI 10.37749/2308-9639-2024-2(254)-3

І. Е. Берестова, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України ORCID: orcid.org/0000-0001-6345-3566

ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У РОЗУМІННІ ПОНЯТТЯ «РІШЕННЯ, ЯКИМ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ»

Стаття присвячена спробі розв’язання сучасних практичних проблем правової невизначеності розуміння судового рішення, яким розгляд справи закінчено по суті, з формуванням авторських ризиків правової визначеності цивільно-процесуальної форми захисту прав осіб. Доведено, що в умовах сучасного процесуального законодавства, ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження слід вважати заключним процесуальним документом, яким закінчується провадження у справі без ухвалення рішення по суті і вона бути визнана належним судовим рішенням в аспекті ч. 1 ст. 423 ЦПК України для відкриття провадження за виключними обставинами.

Визнання ухвали про відмову у відкритті провадження у касаційному провадженні заключним процесуальним документом є релевантним для справ: 1) коли особі було відмовлено у відкритті провадження на всіх інстанціях. У таких випадках відбувається відмова у правосудді особі, яка звертається до суду, адже цивільне судочинство є найбільш поширеною за правовими ситуаціями не спеціальною, а загальною юрисдикцією доступ до правосуддя в особи не забезпечується, судовий розгляд не відбувається як такий, цивільне судочинство у справі не відбувається; 2) так і при ухваленні рішення по суті (перша чи апеляційна інстанція чи обидві інстанції). Тут ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження є завершальним процесуальним документом, який унеможливлює будь-який подальший процесуальний розгляд чи перегляд судових рішень на національному рівні в порядку цивільного судочинства.

Визнання ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження ухвалою, що перешкоджає провадженню у справі, може заблокувати ефективний захист прав осіб в частині неможливості поновлення їх прав, порушених застосуванням неконституційної норми. На рівні існування різних юрисдикційних інституцій – судової – Верховного Суду та конституційної юрисдикції – Конституційному Суду України, у майбутньому прогнозовано виникатимуть різні тлумачення і підходи до визначення остаточного судового рішення, що може призвести до посилення напруженості між юридичними позиціями КСУ та правовими позиціями ВС і вже сьогодні порушує принцип правової визначеності в процесі судового захисту прав особи.

Ключові слова: цивільне судочинство, рішення Конституційного Суду України, провадження за виключними обставинами, рішення, яким розгляд справи закінчується, ухвала про відмову у відкритті провадження, остаточне судове рішення, правова визначеність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Lech Garlicki. Constitutional courts versus supreme courts. International Journal of Constitutional Law, Volume 5, Issue 1, January 2007, р. 44 – 68. https://doi.org/10.1093/icon/mol044. URL: https://academic.oup.com/icon/article/5/1/44/722508.
 2. Гнап Д. Д. Звернення до суду в порядку адміністративного судочинства. Дис. на здоб.докт.філос. за спеціальн. 081 Право. Дніпро, 2019. 242 с.
 3. Постанова Верховного Суду у складі касаційного цивільного суду у справі № 463/6259/15-ц від 26 лютого 2019 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80330496.
 4. Постанова ВС № 463/6259/15-ц (провадження № 61-2146св18), від 21 серпня 2018 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76103200.
 5. Постанова ВС у справі №808/1628/18 від 19 лютого 2021 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95010526.
 6. Постанова ВС у справі № 2-1207/2011 (провадження № 61-1546св21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115409152.
 7. Постанова ВС у справі № 2-1210/11 (провадження №61-1537св21), від 03 червня 2021 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97393963.
 8. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами» № 4 від 30 березня 2014 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-12#Text.
 9. «Про забезпечення права на справедливий суд» № 192-VIII від 12 лютого 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19#Text.
 10. Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України у справі 6-952ц15 від 9 липня 2015 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/46570799.
 11. Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України у справі № 6-783ц15 від 29 травня 2015 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/44666118.
 12. Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України у справі 6-1134ц15 від 3 липня 2015 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/46078564.
 13. Цувіна Т. А. Інститут конституційної скарги та перегляд судових рішень за виключними обставинами в контексті принципу верховенства права. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 3(28) том 1. с.136—141.