PDF

УДК 342.95

DOI 10.37749/2308-9636-2021-10(226)-5

А. А. Пуртова,

аспірантка Київського національного економічного

університету імені Вадима Гетьмана

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЗМІСТУ КОНСУЛЬСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У даній статті досліджується правовий зміст суспільних відносин у сфері консульської діяльності. Зроблено висновок про те, що консульська діяльність як предмет правового регулювання — це суспільні відносини у сфері реалізації, представництва та захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб України на території інших держав, які у своїй основі мають публічний, адміністративно-правовий та міжнародно-правовий характер, а їх окремі види врегульовуються нормами законодавства України, законодавства місця перебування консульських установ та міжнародного права.

Ключові слова: предмет правового регулювання, закордонні дипломатичні установи, консульські установи, консульські функції, консульська діяльність.

 

Список використаної літератури

 1. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 2. Право зовнішніх зносин: Дипломатичне право міжнародних організацій. Право спеціальних комісій. Консульське право / упоряд. Ю. В. Алданов [та ін.]. Київ: Видавничий дім «Промені», 2003. 784 с.
 3. Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Либідь, 2004. 248 с.
 4. Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право: підручник; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2006. 372 с.
 5. Дипломатична та консульська служба: конспект лекцій / Нац. авіац. ун-т; уклад. А. Д. Гулієв. Київ: НАУ-друк, 2011. 79 с.
 6. Балабанов К. В., Трофименко М. В. Дипломатична та консульська служба: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Балабанов Костянтин Васильович; Маріуп. держ. ун-т. Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. 431 с.
 7. Дипломатична та консульська служба: навч. посіб. / Я. Б. Турчин та ін.; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. 223 с.
 8. Панов А. В. Дипломатична і консульська служба: підручн. Ужгород: Аутдор-Шарк, 2015. 270 с.
 9. Турчин Я. Б., Дорош Л. О., Івасенко О. Я. Дипломатична та консульська служба: підручн.; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2018. 329 с.
 10. Консульська служба України. Становлення та розвиток / за ред. Г. М. Перепелиці. Київ: Логос, 2018. 440 с.
 11. Крупеня І. М. Дипломатична та консульська служба: навч. посіб. / Київ: КиМУ, 2019. 336 с.
 12. Алексеев С. С. Теория права: 2-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 1995. 320 с.
 13. Правознавство: підручн. / Опришко В. Ф., Шульженко Ф. П. та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. Київ: КНЕУ, 2003. 767 с.
 14. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник для студ. вищ. навч. закладів. 2-е вид. Харків: Консум, 2005. 656 с.
 15. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юрид. вищ. навч. закл.] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. / за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.
 16. Про дипломатичну службу: Закон України вiд 7 червня 2018 р. № 2449-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19#Text.

17. Про Консульський статут України: Указ Президента України від 2 квітня 1994 р. № 127/94. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/94.

 1. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/konsulske-obslugovuvannya-gromadyan-ukrayini.
 2. Віденська Конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047.