PDF

УДК 347.45/.47

DOI 10.37749/2308-9636-2021-10(226)-5

К. С. Шахбазян,

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,

Центр досліджень інтелектуальної власності

та трансферу технологій НАН України

https://orcid.org/0000-0002-2205-374X

 

РОЗПОДІЛ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОГОВОРАХ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК, ЯКІ УКЛАДАЮТЬСЯ МІЖ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АБО ФОНДАМИ ТА НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ В ЄС

У цій статті аналізується категорія договорів у сфері проведення наукових досліджень і розробок, які укладаються між науковими установами-виконавцями та організаціями-замовниками (а саме міжнародними організаціями, фондами). Акцент робиться саме на міжнародній практиці застосування таких угод у країнах ЄС. Розглянуто вимоги щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у таких договорах. Виявлено аспекти регулювання інтелектуальної власності, які слід ураховувати на етапі укладання договорів, їх чинності та завершення дослідницького проєкту.

Питання правової регламентації здійснення досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в країнах Європи, Нових незалежних держав, США були предметом досліджень експертів ВОІВ, європейських та українських фахівців, однак, дослідження знаходяться майже повністю в площині економіки та формування державної політики в сфері НДДКР або в площині загального міжнародного та національного права.

Метою статті є аналіз практики застосування модельних договорів на виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та науковими фондами (практика ЄС) та визначення особливості регламентації питань, пов’язаних із використанням і створенням об’єктів прав інтелектуальної власності (ІВ) в таких випадках.

Позиція Єврокомісії полягає у тому, що університети та інші державні дослідницькі організації повинні реалізовувати принципи Кодексу практики Рекомендацій Комісії щодо управління інтелектуальною власністю під час діяльності, пов’язаної з передачею знань – а саме полегшувати доступ до матеріалів проєкту всіма можливими способами, не порушуючи при цьому прав партнерів проєкту, зокрема, промисловості.

В угодах виділяється ІВ, яка пов’язана з результатами проєкту, та раніше створена ІВ. Також Єврокомісія вважає за потрібне, щоб виконавці проєктів укладали між собою Угоду про регулювання раніше створеної ІВ (Agreement on background), після чого лише може бути надане фінансування. Окрема увага приділяється правам ІВ, які переходять до ЄС у цілому, його установам та Агенціям. По-перше, ЄС може перебрати на себе права та обов’язки щодо захисту Результатів Проєкту, представлення і поширення їх в інших країнах, по-друге, прописане право Єврокомісії заперечувати проти передачі прав або ліцензування (зокрема, виключного) третім особам.

Ключові слова: договори у сфері проведення наукових досліджень та розробок, договірно-правове регулювання інтелектуальної власності при проведенні наукових досліджень, модельні договори з досліджень та розробок.

 

Список використаної літератури

  1. Bereuter Thomas L. Lost In Translation: A European Perspective Of Bayh–Dole. Les Nouvelles. No 12 (2010). Pp. 249–251.
  2. Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universitites and Publically-Funded Research Institutions. WIPO Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), 2016. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_17/cdip_17_inf_3.pdf.
  3. Махновський Д. С., Шахбазян К. С. Застосування модельних договорів при здійсненні досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в державах-членах ЄС та Нових незалежних державах. Юридичний науковий електронний журнал. № 9. 2020.
  4. Хоменко І. І., Шахбазян К. С. Особливості укладання та види зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: зб. наук. пр. XV (XXVII) Міжнародної науково-практичної конференції, 14—15 березня 2019 р. Київ: КПІ ім. Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 142—144.
  5. Андрощук Г. О., Еннан Р. Є. Інноваційна політика Європейського Союзу//Наука та інновації. 2009. Т. 5. No 5. С. 85—97. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27902/11-Androshchuk.pdf?sequence=1.
  6. Медведєва М. О. Наукові дослідження: огляд деяких проблемних питань з позицій національного та міжнародного права \\ Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 146. 2021. URL: http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/view/3774/3447.
  7. European Commission. Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and code of Practice for universities and other public research organisations (2008). URL: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/ip_recommendation.pdf.