PDF

УДК 347.19

DOI 10.37749/2308-9636-2020-7(211)-4

В. А. Васильєва,

доктор юридичних наук,

професор, заслужений юрист України

ORCID 0000-0002-9385-6275

А. В. Зеліско,

доктор юридичних наук, доцент

ORCID 0000-0002-1899-407X

 

КОРПОРАЦІЇ В ПРАВІ УКРАЇНИ

Дана стаття має справу з особливостями розвитку інституту корпоративного права в українській правовій системі. Чинне законодавство не містить поняття корпорації. Як наслідок, зміст поняття корпорації є центром наукових дискусій. Різні концепції поняття корпорації формує також практика.

У той же час, поняття корпорації є ключовим елементом розвитку корпоративного права у майбутньому.

Правове визначення корпоративних відносин формує лише одну їх основну ознаку – об’єктом цих відносин є корпоративні права. Загальновідомо, що зміст корпоративних прав визначається формою юридичної особи. Таким чином, перелік суб’єктів є критерієм корпоративної природи відносин.

Зміст поняття корпорації є різним у різних правових системах. Таким чином, імплементація поняття корпорація у вітчизняну правову систему є складним процесом. Будучи в минулому постсоціалістичною державою, Україна не мала корпоративного права. Сучасне українське законодавство має високий рівень динаміки. Воно пристосовується до потреб сучасного суспільства.

Вищезазначене вимагає комплексу особливих критеріїв, які стануть змістом поняття корпорації. Ці критерії є найбільш складною проблемою. Причинами цього є два кодифіковані акти – Цивільний та Господарський кодекси, велика кількість спеціальних нормативних актів. Як наслідок, існує кілька протилежних підходів до поняття корпорації: це всі юридичні особи або лише кілька форм господарських товариств.

Ключовим для корпоративних відносин є особливий правовий зв’язок між юридичною особою та її учасником. Такий зв’язок – це природа корпорації. Учені сформували велику кількість ознак природи корпорації. Наприклад, спільна соціальна мета, об’єднання капіталів та осіб, існування майнових і немайнових корпоративних прав учасників.

Більшість цих ознак характерна для будь-якої юридичної особи. У той же час, вищезазначений перелік включає одну специфічну ознаку. Ця ознака характерна не для всіх юридичних осіб – це існування в учасника не лише немайнових, але і майнових корпоративних прав. Учасники непідприємницьких юридичних осіб майнових корпоративних прав не мають. Не існує майнового зв’язку між непідприємницькою юридичною особою та її учасником.

Яка природа підприємницької юридичної особи? Ознака мети отримання прибутку не є достатнім критерієм таких юридичних осіб. Відповідно до положень ЦК України непідприємницькі юридичні особи також можуть здійснювати підприємницьку діяльність. У сучасних умовах ринкової економіки будь-яка юридична особа може отримувати певний дохід від своєї діяльності. Природа підприємницької юридичної особи – це розподіл прибутку між учасниками юридичної особи. Як наслідок, учасники таких юридичних осіб мають повний комплекс корпоративних прав – майнові і немайнові.

Таким чином, корпоративна природа є властивою для підприємницьких юридичних осіб.

Ключові слова: корпорація, юридична особа, прибуток, корпоративні права, підприємницька юридична особа.

 

Список використаної літератури

 1. Васильєва В. А. Корпорації як суб’єкти корпоративних відносин. / Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (25—26 вересня 2009 р.). Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2010. С. 56—62.
 2. Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. 445 с.
 3. Васильєва В. А. Корпорації як суб’єкти корпоративних відносин. Корпоративне право України: підручник / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко [та ін.]; за заг. ред. В. В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2010. С. 88—97.
 4. Васильєва В. А. Щодо питання про поняття корпоративного права. Правове регулювання корпоративних відносин в Україні: матеріали науково-практичного семінару (Львів, 28 лютого 2003 р.). Львів, 2003. С. 8—10.
 5. Кузнецова Н. С. О корпоративном праве и корпоративном законодательстве Украины: проблемные вопросы. Гражданское право. 2013. № 4. С. 9—13.
 6. Васильєва В. А. Проблеми розвитку корпоративного права. Приватне право. 2013. № 1. С. 135—145.
 7. Васильєва В. А. Основні поняття. Ч. 2: Корпоративне право України. Корпоративне право Польщі та України: монографія / Васильєва В. А., Гербет Анджей, Ковалишин О. Р. та ін.; за ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 187—191.
 8. Кравчук В. М. Корпоративне право: науково-практичний коментар законодавства та судової практики. Київ: Істина, 2005. 720 с.
 9. Зозуляк О. І. Проблеми вдосконалення правового регулювання здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими організаціями зі статусом юридичної особи. Право і суспільство: міжнародний журнал. Вип. 1. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. С. 76—90.
 10. Зеліско А. В. Корпоративна юридична особа: теоретико-правовий аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 1. С. 30–33. URL: http://lsej.org.ua/1_2017/8.pdf (дата звернення 10.01.2017).
 11. Акіменко Ю. Ю. Особливості цивільно-правового статусу господарського товариства однієї особи (на прикладі законодавства України та ФРН): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2011. 19 с.
 12. Вінник О. М. Господарське товариство однієї особи. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 2. С. 53—56.
 13. Жорнокуй Ю. М. Цивилистическая основа реализации субъективного корпоративного права: монография. Харків: Золота миля, 2012. 186 с.
 14. Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення. Юридична Україна. 2017. № 1. С. 13—21.
 15. Васильєва В. А. Корпоративна власність: теоретичний аспект. Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 19 лют. 2016 р.). Харків: Право, 2016. С. 35—39.
 16. Лещенко Д. С. Правовий статус установ: визначення та складові компоненти. Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: зб. наук. пр. 2005. № 2. С. 174—180.
 17. Кочин В. В. Правова сутність юридичної особи. Юридична Україна. 2013. № 5. С. 43—48.
 18. Податковий кодекс України: Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. Ст. 112. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 02.03.2015).
 19. Корпоративне управління: монографія / І. В. Спасибо-Фатєєва, О. Р. Кібенко, В. І. Борисова; за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2007. 500 с.