PDF

УДК 343.132

DOI 10.37749/2308-9636-2020-7(211)-3

С. М. Циганов,

старший судовий експерт сектору досліджень зброї відділу криміналістичних видів досліджень Харківського НДЕКЦ МВС України

(старший судовий експерт СДЗВКД Харківського НДЕКЦ МВС України)

А. М. Троценко,

старший судовий експерт сектору досліджень зброї відділу криміналістичних видів досліджень Харківського НДЕКЦ МВС України

 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ РИСИ ВЗАЄМОДІЇ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ТА СЛІДЧОГО НА МІСЦІ ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

У статті досліджено особливості взаємодії судового експерта та слідчого на місці події, пов’язаної із застосуванням вогнепальної зброї, та визначення помилки експерта при виконанні своїх функцій під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї. Зазначений також перелік кримінальних правопорушень, предметом яких виступає вогнепальна зброя, а також проаналізована статистика щодо кількості зареєстрованих злочинів за обраною статтею та відсоткове відношення цих злочинів до злочинів проти громадської безпеки, які були вчинені у той же рік. Перевірено законодавчу базу, яка регулює діяльність судового експерта. Також наведено визначення поняття «судова експертиза», охарактеризована сутність взаємодії слідчого та судового експерта та зазначені їх форми. Вивчено питання особливостей проведення досліджень із вогнепальною зброєю судовим експертом. Запропоновано вдосконалити навички судових експертів для усунення неякісних висновків експерта та подальшого сприяння швидкому проведенню досудового розслідування на високому рівні. Зауважено про доцільність взаємодії слідчого та судового експерта до початку призначення судової експертизи шляхом попереднього узгодження питань, відповіді на які слідчий хоче побачити у висновку експерта. Також рекомендовано передання повноважень щодо збору матеріалів та об’єктів, що будуть підлягати експертному дослідженню саме судовому експерту, який буде проводити дослідження, а не слідчому чи спеціалісту.

Ключові слова: судовий експерт, слідчий, вогнепальна зброя, процесуальні риси.

 

Список використаної літератури

  1. Кримінальний процесуальний кодекс України//Відомості Верховної Ради України: кодекс від 13.04.2012, редакція від 12.05.2016.URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
  2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Затв. наказом МЮ від 08.10.1998 № 53-5 (у ред. наказу від 24.02.2020 р. № 667/5 ). Офіц. Вісн. України. 1998. № 46. Ст. 1715.
  3. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. наказом МВС від 03.11.2015 № 1339. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15.
  4. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України: кодекс від 05.04.2001, редакція від 01.05.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
  5. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики [Електронний ресурс] // збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференціії. 2018. С. 361. URL: https://dsum.edu.ua/upload/doc/konf_27.02.2018_3.pdf.
  6. Теорія та практика судово-експертної діяльності // матеріали VIII Міжвідомчої конференції. 2019. С. 273—274, 404—405, 472—473. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/15297/3/zbirnyk_28112019.pdf.
  7. Азаров Ю. І. Особливості взаємодії слідчого з експертом (спеціалістом) на початковому етапі досудового розслідування / Ю. І. Азаров, Є. О. Рафальський // Юридична наука. 2014. № 10. С. 87-96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2014_10_11.
  8. Абламський С. Є., Юхно О. О., Лукʼяненко Ю. В. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора О. О. Юхна. Харків. 2017. 152 с.
  9. Абрамова В. М. Помилки в судово-експертній діяльності: сутність, умовивиникнення та види В. М. Абрамова, Є. Ю. Свобода // Криминалистика и судебная експертиза: міжвід. наук.-метод. зб. КНДІСЕ МЮ України. Киев, 2014. Вып. 59. С. 72—78.
  10. Про судову експертизу: Закон України № 4038/-XII від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.