PDF

УДК 349.2

DOI 10.37749/2308-9636-2022-9(237)-7

О. Храбатин,

здобувачка Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

 

МІСЦЕ ТРУДОВИХ ПРАВ У СИСТЕМІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

У статті розкривається місце трудових прав у системі прав і свобод людини. Констатується, що трудові права є однією із невід’ємних складових основних прав і свобод людини та займають чільне місце у багатогранній його системі.

Підкреслюється теза про те, що трудові права є можливостями людини, реалізуючи які  остання набуває статусу працівника з метою забезпечення свого гідного життя, а не існування. Робиться висновок, що трудові права є фундаментальними в системі прав людини, оскільки впливають на забезпечення і реалізацію всіх інших прав і, тим самим, забезпечують право на гідне її життя.

Ключові слова: трудові права, норми права, права людини, працівники, право на працю.

 

 Список використаної  літератури

 1. Андріїв В. М. Система трудових прав працівників та механізм їх забезпечення: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: трудове право; право соціального забезпечення; Нац. ун-т. Одеська юридична академія. Одеса, 2012. 40 с.
 2. Богданова О. И. Труд как нравственная ценность. URL: http://www.vspc34.ru/.
 3. Вавженчук С. Я. Сутність поняття «конституційні трудові права». // Форум права.    № 3.  С. 89–93.
 4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. / Організація Об’єднаних Націй. Голос України. 2008. № 236.
 5. Іншин М. І. Трудове право України [текст] підручник / за загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб, і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 472 с.
 6. Козюбра М. Природа соціальних прав людини та особливості механізмів їх реалізації // Вісник Конституційного Суду України. 2005. № 5. С. 59.
 7. Мушак Н. Б. Концептуальні підходи до класифікації прав людини в умовах глобалізацій них процесів. Часопис Київського університету права. 2011. № 2. С. 298—301.

8.                      Про економічні, соціальні і культурні права: Міжнародний пакт від 16 грудня 1966 р. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text.

 1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник пер. з рос. Харків, 2001. 656 с.
 2. Телешун С. О Вплив суспільно-політичних викликів недотримання прав людини в Україні: Окремі політико-правові аспекти. Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні», частина 1. 5 грудня 2013 р. [Текст] Київ: Нац. акад. внутр. справ. 2013. 248 с.
 3. Третяков Є. А., Значення трудових прав у системі основних прав людини і громадянина. Право та інновації. № 4. (16) 2016. С. 145—149.
 4. Черноус С. М. Право на відпочинок у системі прав. Право та інновації. № 4 (16). 2016. С. 134—138.
 5. Юзько Т. М. Захист права на життя працівника в сфері праці: дис … канд. юрид. наук: 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ. 20 с.

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк