PDF

УДК 343.126.1.06

DOI 10.37749/2308-9636-2022-8(236)-3

Д. В. Колодчин,

докторант кафедри управління безпеки, правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»,

кандидат юридичних наук

ORCID ID: 0000-0002-0820-4409

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті з позиції наукової обґрунтованості розкрито концептуальні передумови формування державної політики у сфері виконання покарань і пробації в Україні. Запропоновано розглядати шість рівнів формування державної політики у сфері виконання покарань і пробації в Україні: доктринальному, науковому, програмному, нормативному, правозастосовному та міжнародному. Виокремлено проблеми державної політики у сфері виконання покарань і пробації в Україні, які суттєво впливають на подальше реформування (розвиток) кримінально-виконавчої системи України і її трансформацію в пенітенціарну систему.

Ключові слова: державна політика, виконання покарань, міста несвободи, пробація, рівні. проблеми.

Список використаної літератури

 1. Петренко І. Сутність державної політики та державних цільових програм. Віче. 2011. № 10. С. 23—25.
 2. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_068. (дата звернення 02 листопада 2022 р.)
 3. Кримінально-виконавче право України: підручник: ТОМ 1 (у двух томах) [Музика А. А., Конопельський В. В., Письменський Є. О. та ін. ] за заг. ред д-ра юрид наук, проф. Є. Ю. Бариша. Київ: Нац. акад.. внутр. Справ. ФОП Кандиба Т. П., 2018. 364 с. С. 50
 4. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика України. монографія. Івано-Франуівськ: Прикарпат.. нац.. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с. С. 199.
 5. Богатирьов І.Г. Стратегічне планування реформування кримінально-виконавчої системи України та її трансформації в пенітенціарну систему. Київ: ВД «Дакор», 2022. 24 с. С. 3.
 6. Автухов К. А., Гель А. П., Колб О. Г. Права і законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: монографія / за заг. ред. А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2015. 246 с.
 7. Гумін О. М. Пенітенціарна політика? Чи все ж кримінально-виконавча політика Пенітенціарна система у глобальному вимірі: Матеріали I Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 29—30 жовтня 2021 р.). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Демянчука. Рівне: Видавничий дім «Гельветика» 2021. 140 с. С. 94.
 8. Колб О. Г., Дучимінська Л. М. Сучасна політика у сфері виконання покарань України: зміст та особливості. Вісник пенітенціарної асоціації України № 1 (11). Київ, 2020. С. 55—64. С. 56.
 9. Наказ Міністерства юстиції № 3799/5 від 4 грудня 2018 р. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 18 квітня 2014 р. № 670/5. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1389-18#Text ( дата звернення 12 жовтня 2022 р.).
 10. Свірець В. В. Окремі питання державної політики у сфері виконання покарань і пробації. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 12. С. 123—129.
 11. Радов Г. О. Першочергові проблеми пенітенціарної політики України на сучасному етапі. Проблеми пенітенціарної теорії та практики. 1996. № 1. С. 12—16.
 12. Кримінально-виконавча діяльність прокуратури у сфері виконання покарань: навч. посіб. / А. В. Боровик, Ю. О. Новосад, О. Г. Колб та ін. за заг. ред д-ра юрид наук, проф. О. Г. Колба. Луцьк СПД Гадяк Ж. В. друкарня «Волиньполіграф» , 2020. 640 с. С. 505.
 13. Новосад Ю. О, Годлєвська-Коновалова А. В. Основні шляхи підвищення ефективності та оцінки запобіжної діяльності у сфері виконання покарань. Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання. Навч. посіб. / за заг. ред д-ра юрид наук, проф.. О. Г. Колба. Київ: Вид. дім «Кондор», 2019. С. 259.
 14. Про затвердження Методики здійснення контролю за ефективністю діяльності виправних колоній, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я та державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України та критерії їх оцінки: наказ Міністерства юстиції України від 7.10 2020 №с 3474/5 ( із змінами).

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк