PDF

DOI  10.37749/2308-9636-2019-12(204)-3

УДК 347.77

В. О. Семчик, 

аспірант НДІ інтелектуальної 

власності НАПрН України

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА УКРЗАЛІЗНИЦІ

 

У статті досліджено окремі організаційно-правові аспекти обліку та аудиту об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах Укрзалізниці. На підставі аналізу нормативно-правових актів автор дійшов висновку, що поставлене законодавством перед бухгалтером завдання обліку та аудиту об’єктів інтелектуальної власності не може забезпечити ефективну капіталізацію Укрзалізниці за рахунок комерціалізації нематеріальних активів. Тому в даному дослідженні пропонується авторське бачення вирішення даної проблематики.

Ключові слова: облік та аудит об’єктів інтелектуальної власності, Укрзалізниця, нематеріальні активи, управління об’єктами інтелектуальної власності, комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності.

Список використаної літератури

Нерсесов В. Р. Удосконалення механізмів державного управління об’єктами інтелектуальної власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Маріуполь, 2019.  20 с. 

Чечуліна О. Нематеріальні активи: що це таке, коли та як їх обліковувати. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2018/april/issue-16/article-35979.html (Дата звернення: 15.12.2019).

Федорова І. В. Ідентифікація нематеріальних активів як початкова стадія їх обліку: проблемні питання // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент.  2017. Вип. 23(2). С. 128 —131. 

Голубенко О. Є. Правовий режим державних об’єктів права інтелектуальної власності // Право і Безпека. 2008. Т. 7, № 1. С. 94 —98. 

Орлов В. В. Формування концепції державного управління інтелектуальною власністю в Україні // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1(3). С. 115 —119. 

Нерсесов В. Р. Шляхи удосконалення механізму державного управління об’єктами інтелектуальної власності // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління.  2018. Т. 29(68), № 1. С. 118 —122. 

V. Tіmanjuk, Y. Chernenko. Intellectual Property as one of the Major Tendencies of Innovative Development of Railway Transport // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3), (2018), S. 519 —523.  

Аудит об’єктів інтелектуальної власності. URL: http://ndiiv.org.ua/index.php/ua/posluhy/audyt-obiektiv-iv (Дата звернення: 15.12.2019).