PDF

УДК 343.1

DOI 10.37749/2308-9636-2020-7(211)-2

А. А. Стрижевська,

завідувач кафедри кримінально-правової політики

та кримінального права Інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук

 

ПІДСТАВИ, УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЧАСТИНОЮ П’ЯТОЮ СТАТТІ 354 КК УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу звільнення від кримінальної відповідальності з підстав, визначених ч. 5 ст. 354 КК України. Проаналізовано напрями сучасних досліджень цієї проблематики. Визначено поняття звільнення від кримінальної відповідальності з підстав, визначених ч. 5 ст. 354 КК, умови та кримінально-правові наслідки. Застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення, обмежене законодавцем, а здійснення такого з них, як звільнення у зв’язку із закінченням строків давності, не викликає труднощів на практиці, у статті приділена увага лише окремим проблемним питанням звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого ч. 5 ст. 354 КК.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, корупційне правопорушення, звільнення від кримінальної відповідальності, підстава звільнення від кримінальної відповідальності.

 

Список використаної літератури

 1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (укр/рос).   Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 49. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.

  1. Матишевський П. С. Кримінальне право України. За­гальна частина [Текст]: підручник / П. С. Матишевський. Київ: А.С.К. 2001. С. 219–220.
  2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за ред. С. С. Яценка. Київ: А.С.К., 2003. С. 99.
  3. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст]: підручник / за ред. Я. Ю. Кондратьєва. Київ: Прав. джерела, 2002. С. 254–255.
  4. Ковітіді О. Ф. Окремі проблеми кримінально-правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх [Текст] / О. Ф. Ковітіді // Підприємництво, госп-во і право. 2004. № 3. С. 96–100.
  5. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / Ю. В. Баулін. Київ: Атіка, 2004. 296 с.
  6. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05.
  7. Куц В. Звільнення від кримінальної відповідальності: деякі аспекти правової природи та порядку застосування [Текст] / В. Куц // Вісн. Акад. прокуратури України. 2006. № 2. С. 25–30.
  8. Яценко С. Чи відповідає Конституції України інститут звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / С. Яценко // Право України. 2011. № 9–10. С. 167–168.
  9. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / В.О. Навроцький. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 701 с.
  10. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12.