УДК 346.21

DOI 10.37749/2308-9639-2024-1(253)-2            

А. В. Франкова, радник ТОВ «АР БОРИСПІЛЬ», адвокат

ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

Стаття присвячена встановленню визначення поняття «суб’єкт господарювання» та його місця у господарських відносинах в умовах перехідного періоду уніфікації регулювання господарських та цивільних відносин.

Автор аналізує існуючі колізії між Цивільним та Господарським кодексами України, виокремлено науково-практичну проблему, яка має бути усунута за рахунок прийняття нової редакції Цивільного кодексу України та нормативно-правового акту на перехідний період адаптації законодавства.

Уніфікований підхід до розуміння поняття «суб’єкт господарювання» є основоположним в правозастосовній діяльності, що дозволить виключити існуючі прогалини в чинному законодавстві. В умовах воєнного стану в Україні дане питання набуває наукового дискусійного значення, потребує комплексного підходу в нормотворчій діяльності.

Ключові слова: суб’єкт господарювання, господарські правовідносини, цивільні правовідносини, організаційно-правова форма, правовий статус, термінологія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період: проєкт Закону України реєстр. № 6013 від 09.09.2021 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72707.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 462.
 3. Спасибо-Фатєєва І., Крат В. Цивільний кодекс — 20 років потому // Юридична газета. 29 грудня 2023 р. URL: yur-gazeta.com/publications/practice/civilne-pravo/civilniy-kodeks–20-rokiv-potomu.html (дата звернення: 16.01.2023).
 4. Устименко В. А., Джабраілов Р. А. Особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їхніх об’єднань: науково-правова оцінка законопроєкту № 6013. 2022.
 5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року. Офіційний вісник України. 2014. № 75. т. 1. с. 2125.
 6. Проблеми тлумачення правових норм: посібник/автор-упорядник О. М. Балинська. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 392 с.
 7. Закон України «Про правотворчу діяльність» № 3354-IX від 24 серпня 2023 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text.
 8. Коломієць П. В., Григоренко Є. В. Теоретико-правові засади утворення суб’єкта господарювання: сутність поняття «суб’єкт господарювання». Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали Міжнар. науково-практ. конф., Полтава, 19 квіт. – 20 січ. 2017 р. Полтава, 2017. с. 283–292. URL: https://pl.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Том1.pdf#page=284 (дата звернення: 16.01.2024).
 9. Славич К. Правовий статус суб’єктів господарювання. Київ. 2017. с. 234–236. URL: https://conference.nau.edu.ua/index.php/SUO/MNYF/paper/viewFile/4742/3859 (дата звернення: 16.01.2024).
 10. Гелич А. О., Гелич Ю. О. Загальні та спеціальні статуси суб’єктів господарювання за законодавством України // The X International Scientific and Practical Conference «Trends and prospects for the development of modern education», November 20—22, 2023, Munich, Germany. с. 170.
 11. Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004: ДЕРЖ. КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ від 28.05.2004 р. №97: станом на 11 листопада 2022 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04#Text (дата звернення: 16.01.2024).
 12. Krupchan, O. D., Haidulin, O. O., Kochyn, V. V., Bernatskyi, M. V., Kochyna, K. A. Economic activity of legal entities: Elimination of the dualism of legal regulation in the context of convergence with european private law // Asia Life Sciences. 2020. Issue 1. р. 1–19.