PDF

УДК 347.65/.68

DOI 10.37749/2308-9636-2021-1(217)-2

О. І. Нелін,

доктор юридичних наук, професор,

академік Академії нотаріату України

ПРАВНИЧА ПАРАДИГМА ІНСТИТУТІВ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ

У статті досліджено правничу парадигму функціонування нотаріату в Україні як окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Обґрунтовано, що застосування електронних технологій у нотаріальній діяльності є складною проблемою, в якій задіяні численні фактори юридичного, організаційного та технічного характеру. Відзначено, що нова Е-нотаріальна реформа не лише розширить повноваження нотаріусів, а й збільшить коло обов’язків, ступінь відповідальності та забезпечить сучасний розвиток інститутів нотаріальних дій. Окреслено контури подальшого розвитку нотаріальної діяльності в Україні, впровадження її у національну правову ідеологію держави та збільшення кількості й підвищення якості нотаріальних послуг.

Ключові слова: нотаріат, нотаріальна діяльність, електронні технології в нотаріальній діяльності, кваліфікований електронний підпис, кількість та якість надання нотаріальних послуг, реформа нотаріату, е-нотаріат.

 

Список використаної літератури

 1. Долинська М. С. Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 988 с.
 2. Єфіменко Л. В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2013. С. 11.
 3. Нелін О. І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшин до сьогодення: монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. 130 с.
 4. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383.
 5. Єфіменко Л. В. Зазначена праця. С. 11.
 6. Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат»: Закон України від 01.10.2008 р. № 614-VI // Відомості Верховної Ради України. 2009. № 13. Ст. 161. С. 449.
 7. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших законодавчих актів України: Закон України від 11.02.2010 № 1878-VI // Офіційний вісник України. 2010. № 19. Ст. 823. С. 6.
 8. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII // Офіційний вісник України від 18.11.2014. № 90. С. 7. Ст. 2576. Код акта 74627/2014.
 9. Соснін О. В. Право на інформаційну діяльність громадянина як джерело утворення нової інтегрованої науки про комунікацію // Юридична Україна. 2020. № 1 (205). С. 10—23.
 10. Теорія нотаріального процесу: науково-практичний посібник / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Алерта: Центр учбової літератури. 2012. 920 с.
 11. Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. // Відомості Верховної Ради України. 2017. № 5. Ст. 400.
 12. Закон України «Про електронні довірчі послуги» зі змін., внесеними згідно із законом № 440-ІХ від 14.01.2020 // Відомості Верховної Ради України. 2020. № 28. Ст. 188. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19.
 13. Черниш В. До питання реформування органів нотаріату в Україні / В. Черниш, О. Нелін // Юридична Україна. 2012. № 9. С. 12.
 14. Заіка Ю. О. Спадкове право України: Становлення і розвиток: монографія. Київ: КНТ, 2007. 288 с.
 15. Нелін О. І. Нотаріат і квазінотаріат в Україні // Юридична Україна. № 8 (116), 2012. С. 19—22.
 16. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування» Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1709-VII // Офіційний вісник України від 09.12.2014. № 96. С. 5. Ст. 2760. Код акта 74863/2014.
 17. Дякович М. М. Нотаріальне право України: навч. посіб. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. С. 75.