УДК 004

DOI 10.37749/2308-9639-2024-2(254)-4

В. О. Варинський, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного університету «Одеська морська академія»

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

Стаття присвячена проблематиці можливості визнання правосуб’єктності штучного інтелекту в сучасних умовах та перспектив такого визнання в сучасній парадигмі підходів до оцінки його перспективних можливостей та здібностей.

Ключові слова: штучний інтелект, правове регулювання штучного інтелекту, правосуб’єктність штучного інтелекту, європейські стандарти провадження штучного інтелекту, відповідальність за шкоду спричинену штучним інтелектом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Цит. за Slyusar, Vadym (2019). Artificial intelligence as the basis of future control networks. Coordination problems of military technical and devensive industrial policy in Ukraine. Weapons and military equipment development perspectives/ VII International Scientific and Practical Conference. Abstracts of reports. October 8–10, 2019. Kyiv. 76 — 77.
 2. Баранов О. А. Ідентифікація робота з штучним інтелектом як суб’єкта права. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 лист. 2018 р.). Київ: Вид-во «Політехніка», 2018. с. 8—12.
 3. Резолюція Європейского парламенту від 16 лютого 2017 р. з рекомендаціями Комісії з норм цивільного права у відношенні робототехніки (2015/2103 (INL)) (2018/С 252/25) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0051.
 4. Щербина Б. С., Ткаченко В. В. Штучний інтелект як суб’єкт цивільного права//Юридичний вісник. 2021. 1 (58). с. 142—147.
 5. 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. URL: https://commission.europa.eu/system/files/2023-01/cellar_12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02_DOC_1.pdf.
 6. European Commission for the Efficiency of Justice (2019). European Ethical Charter on the use of AI in the judicial systems and their environment. Adopted at the 31st plenary meeting of the CEPEJ (Strasbourg, 3—4 December 2018). URL: https://rm.coe.int/ethical-charter-en-forpublication-4-december-2018/16808f699c.
 7. Proposal for a Regulation of The European Parliament and of The Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts. URL: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2012(INL).
 8. European Parliament Draft Report, Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector, 2020/2017(INI). URL: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2017(INI)&l=en.
 9. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. 6-е. X.: Консум, 2002. 160 с.
 10. Цит. за: Калєніченко Л. І. Юридичні аcпекти категорії «соціальна відповідальність» у системі суспільних наук//Вісник Міжнародного гуманітарного університету.   № 11.  с. 14–17.
 11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
 12. Рустамадзе А. Х. оглы, Алиев И. М. оглы. Рассмотрение искусственного интеллекта через призму правосубьектности//Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО.    Випуск 63.  с. 158—164.
 13. Ткаченко Н. О. Аналіз визначення поняття «соціальна відповідальність» та його розуміння у фармації/Н. О. Ткаченко//Запорожский медицинский журнал.   № 3 (78).  с. 125—128.  с. 128.
 14. Лем С. Сумма технологии: Сомнения и антиомы/Станислав Лем; [пер. с польского]. М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastika, 2004. 668, [4] с.  (Philosophy).  с. 23.
 15. Резолюція Європейского парламенту від 16 лютого 2017 р. з рекомендаціями Комісії з норм цивільного права у відношенні робототехніки (2015/2103 (INL) (2018/С 252/25) URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0051.
 16. Рустамадзе А. Х. оглы, Алиев И. М. оглы. Рассмотрение искусственного интеллекта через призму правосубьектности//Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО.   Випуск 63.  с. 158—164. с. 164.
 17. Цит. за Карчевський М. В. Перспективи правового регулювання в контексті гпотези розвитку технології трнсгуманізму/М. В.Карчевський//Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 1(85). с. 115—127. с. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/11/11.