PDF

УДК 34.03+349.6:(502.52:630)(477)”8/12”

DOI 10.37749/2308-9636-2020-9(213)-9

М. В. Юркевич,

Голова Господарського суду Львівської області

 

ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСІВ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

У статті розглянуто питання законодавчого врегулювання охорони лісів на території Київської Русі, які знайшли відображення у давній пам’ятці права – Руській Правді. Актуальність дослідження пов’язана зі зміною орієнтирів, що знайшло відображення у лісовому законодавстві. Виділено найважливіші чинники, що обумовили становлення лісоохоронного законодавства Київської Русі. Проведено порівняльно-правовий аналіз положень Короткої та Просторової редакцій Руської Правди, в яких знайшли відображення питання охорони лісів. Розглянуто систему штрафів, передбачених Руською Правдою, за правопорушення, пов’язані з лісовими промислами та організаційні засади охорони лісів у Київській Русі.

Ключові слова: «Руська Правда», Київська Русь, охорона лісів, дуби, лісові промисли, відповідальність за порушення лісоохоронних норм, крадіжка, штраф.

Список використаної літератури

 1. Бобров Р. В. Исторические аспекты лесной политики. Москва: ВНИПИЭИлеспром, 1990. Вып. 29–30. 52 с.
 2. Мрочек-Дроздовский П. Исследования о «Русской правде». Москва: Университетская типография М. Каткова, 1881. 220 с.
 3. Лєшков В. М. Русский народ и государство. История русского общественного права до ХVІІІ в. // Антологія української юридичної думки: у 6 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юридична книга, 2002. Т. 2: Історія держави і права України: Руська правда. С. 52—136.
 4. Грушевський М. С. Нарис Історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV сторіччя. Київ: Наукова думка, 1991. 560 с.
 5. Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. Москва: Юрид. лит., 1988. 174 с.
 6. Іваницький Б. Г. Ліс і лісове господарство на Україні // Праці українського наукового інституту. Сер. «Економічна». Варшава, 1936. Т. ХІV. Кн. 11, т. 1. 186 с.
 7. Арнольд Ф. К. История лесоводства в России, Франции и Германии. СПб.: Изд-во А. Ф. Маркса, 1895. 403 с.
 8. Кіндюк Б. В. Правові та організаційні засади використання та охорони лісів на українських землях з Х по початок ХХ ст.: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2010. 185 с.
 9. Греков Б. Д. Правда Русская: учеб. пособие. Москва: Изд-во АН СССР, 1940. 112 с.
 10. Рубаник В. Є. Інститут права власності в Україні: проблеми зародження, становлення й розвитку в період до 1917 року: монографія. Харків: Легас, 2002. 345 с.
 11. Кутепов Н. И. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси. Исторический очерк: в4 т. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1896. Т. I: Великокняжеская и царская охота на Руси с X по XVI век. 211 с.