PDF

УДК 347.7

DOI 10.37749/2308-9636-2022-11(239)-5

Д. І. Статкевич,

cтудент 3-го курсу Юридичного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

С. І. Статкевич,

юрисконсульт І категорії Юридичного відділу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

У статті розглядається малодосліджена проблема творчості штучного інтелекту, актуальність якої збільшується пропорційно до розвитку людства. Розглянуто різноманітні підходи до правового регулювання творчості штучного інтелекту та надано власні коментарі щодо кожного з них. Авторами зроблено висновок щодо сучасного стану розробленості питання правового регулювання творчості штучного інтелекту та спрогнозовано можливий варіант розвитку правового регулювання творчості штучного інтелекту, та запропоновано новий принцип за яким таке регулювання може здійснюватися.

Ключові слова: штучний інтелект, творчість, інтелектуальний та творчий аспект творчої діяльності, простий та складний штучний інтелект, субʼєкт права, правосубʼєктність, правове регулювання ІТ технологій.

 

С п и с о к   в и к о р и с т а н о ї   л і т е р а т у р и

  1. Розпорядження Кабінету Міністрів України: Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text.
  2. В. О. Токарева. Щодо питання творчості та штучного інтелекту. Прикарпатський юридичний вісник . Випуск 1(22), 2018. С. 55—58.
  3. Алгоритм-психопат, якому ввижаються трупи. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-44353053.
  4. Створена штучним інтелектом картина виграла у мистецькому конкурсі. URL: https://pragmatika.media/news/stvorena-shtuchnim-intelektom-kartina-vigrala-u-misteckomu-konkursi/.
  5. В. О. Токарева. Щодо окремих питань творчості штучного інтелекту Цивілістичні проблеми інформаційної безпеки в умовах COVID-19: матеріали Всеукр. круглого столу (Одеса, 21 червня 2021 р.) Фенікс, 2021. С. 24—27.
  6. Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 1.2017 – (2015/2103(INL)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html.
  7. Сабура С. О. Творчість і штучний інтелект: проблеми співвідношення. Юридичний науковий електронний журнал. No 3, Т. 2020. С. 14—17.

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк