ПУБЛІКАЦІЇ ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНА УКРАЇНА»

У 2022 РОЦІ

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА № журналу Сторінка
Шульженко Ф. П. Державний примус в умовах демократичної трансформації суспільства: теоретико-правовий концепт 2 6
Пацурківський П. С., Гаврилюк Р. О. Модернізація ЄСПЛ принципу the Rule of Law як парадигмальної матриці захисту людських прав і основоположних свобод 6 6
Ковальський В. С. Критичне праворозуміння: моральні та ідейні засади

 

12 6
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО    
Рудь Ю. М. Правосуб’єктність як елемент конституційно-правового статусу президента в зарубіжних країнах 8 6
Берестова І. Проблема застосування судами застарілих норм, які за змістом суперечать Конституції України (на прикладі норм житлового кодексу УРСР) 9 6
Рудь Ю. М. Деякі питання класифікацій конституцій у зарубіжних країнах за формою 9 18
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ    
Крупчан О. Д., Гайдулін О. О. На шляху до правової глобалізації та європеїзації правової системи України 2 13
Король В. І. Правове прогнозування набуття Україною статусу держави — кандидата у члени Європейського Союзу 3 6
Нікітін Ю. В., Нікітін Д. Ю. Правова культура України — фундаментальний чинник національної безпеки держави та інтеграції у правове поле Європейського Союзу 5 6
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО    
Пожоджук Р. В. Основні аспекти правової природи споживчих відносин 1 21
Гермаківська І. Д. Попередження порушень прав кредитора в умовах реалізації боржником

сімейних прав та обов’язків: практико_правові аспекти

1 31
Пацурківський П. П. Яким повинно бути цивільне право, щоб відповідати природі людини: концепція Й. О. Покровського 1 34
Махінчук В. М. Науково-практичний аналіз чинного нормативно-правового регулювання, судової практики та законодавчих ініціатив у сфері відшкодування майнової шкоди,

завданої пошкодженням нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації

2 18
Нелін О. І. Розмежування цивільно-правової відповідальності туроператора та турагента перед замовником туристичних послуг: проблеми теорії та практики 2 36
Нелін О. І. Правове забезпечення майнової відповідальності туроператорів та турагентів: теоретичний аспект і практичні виміри 3 15
Менделя О. О. Цивільно-правова відповідальність за лікарську помилку 3 24
Семіног С. В. Новели законодавства щодо регулювання відносин споживчого кредитування в умовах воєнного стану 3 33
Попович Т. Г. Конституційні засади забезпечення права особи на безпечне для життя і здоров’я довкілля 3 42
Махінчук В. М. Від репарацій та контрибуції до нових засад щодо компенсації шкоди, завданої внаслідок військової агресії рф проти України 4 6
Пацурківський П. П. Як обіцянка особи породжує цивільне право: концепція Адольфа Райнаха 5 22
Осіпова І. І. Еволюція законодавчого регулювання підстав звільнення від доказування в цивільному судочинстві 6 31
Нелін О. І. Охорона і захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг: теоретичний синтез 9 22
Ступак О. В. Класифікація цивільних справ, в яких реалізується принцип «найкращі інтереси дитини» 9 29
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС    
Гетманцев М. О. Поняття і ознаки процесуального режиму в цивільному судочинстві 8 10
Осіпова І. І. Місце у системі цивільного процесуального права норм, що регулюють звільнення від доказування 10 6
Нелін О. І. Охорона та захист прав споживачів готельних послуг: проблеми теорії і практики 10 13
Гетманцев О. В. Договірне регулювання у цивільному судочинстві 11 6
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО    
Горінов П. В., Драпушко Р. Г. Правові основи адміністративно_правового регулювання діяльності молодіжних консультативно_дорадчих органів в Україні 1 6
ФІНАНСОВЕ ПРАВО    
Гелич А. О., Гелич Ю. О. Підстави та умови припинення банківської діяльності в Україні 10 21
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО    
Серьогіна С. Г., Никонюк А. П., Балим І. В. Нові цифрові технології та право на конфіденційність у часи пандемії, відображення втручання виконавчої гілки влади 3 53
Соснін О. В. Правові проблеми розвитку інформаційно комунікаційної діяльності 11 25
Статкевич Д. І., Статкевич С. І. Правові аспекти творчості штучного інтелекту 11 35
Гордієнко С. Г. Стратегічні напрями забезпечення та удосконалення  інформаційної політики, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні

 

12  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ    
Чернявський С. С., Неганов В. В., Кикоть О. Г. Взаємодія Державної аудиторської служби

з правоохоронними органами: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення

1 16
Кузнєцов Р. В., Євсєєв П. О. Особливості трасологічного дослідження динамічних слідів знарядь зламу 4 26
Колодчин Д. В. Методологічні підходи дослідження злочинності в пенітенціарній сфері 6 41
Колодчин Д. В. Концептуальні передумови формування державної політики у сфері виконання покарань та пробації в Україні 8 21
Ковальська О. В. Соціальні основи відповідальності за колабораційну діяльність

 

12  
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО    
Ковальська О. В. Кримінально-правова охорона основ національної безпеки України та диференціація злочинів проти основ національної безпеки в сучасних умовах 5 14
Бортун М. І. Реформування органів кримінальної юстиції, проблеми сучасності 9 40
СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА    
Гнатчук А. Ю. Cтан дослідження виконання судових рішень щодо засуджених в Україні 11 12
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ    
Гордієнко С. Г. Нормативно правове регулювання завдань з удосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні в умовах сьогодення 11 40
СУДОВА МЕДИЦИНА    
Журавська З. В.,Никонюк А. П., Зайцев М. С. Огляд місця смерті з точки зору судово-медичного експерта 11 19
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО    
Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Поняття та ознаки зловживання правом 1 66
Величко М. В. Роль КБТЗ у генезі міжнародної системи з біобезпеки та біологічного

захисту

1 73
Лоза Д. І. Окремі питання відповідальності держав за міжнародно-протиправні діяння 2 45
Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Aрбітрабельність комерційних спорів у світлі права Європейського Сіоюзу 5 40
Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Принцип національної автономії та принцип необхідності ефективного застосування права ЄС при вирішенні спорів у міжнародних комерційних арбітражах 6 19
Павловська Н. В. Деякі питання практики Міжнародного суду ООН 6 26
Павловська Н. В. Сутність доктрини у сучасному міжнародному праві 7 28
Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Порушення публічного порядку ЄС як підстава відмови у визнанні та виконанні арбітражних рішень на територіях держав-членів Європейського Союзу 7 33
Нелін О. І. Гармонізація законодавства України про туризм з нормами Європейського Союзу: необхідність назріла 7 43
Кочин В. В. Доктринальне розуміння європейського приватного права 10 36
Клєцова Н. В., Шишлевський Р. М., Шишлевська П. Р. Міжнародні економіко правові гарантії права на працю і соціальний захист українських трудових емігрантів в умовах війни та діджиталізації 10 41
Пацурківський П. П. Добросовісність в англійському праві: доктрина та судові прецеденти

 

12  
ТРУДОВЕ ПРАВО    
Сагайдак Ю. В. Право на працю засуджених. Соціально_правовий погляд 1 45
Храбатин О. В. Гарантії права на працю та охорону здоров’я працівників 8 36
Храбатин О. Місце трудових прав у системі прав і свобод людини 9 55
Короленко В. М. Строки звернення до суду із позовом про захист права на оплату праці 10 27
РЕЦЕНЗІЯ    
Шість світових лідерів – шість стратегій від архітектора розрядки 5 48
Богатирьов І. Г. Оціночні новели у кримінологічній науці (рецензія на монографію В. І. Тимошенко, В. І. Шакуна «Теоретичні основи кримінології»)

 

12  
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО    
Величко М. В. Нормативно$правове забезпечення охорони біологічної компоненти (ґрунтової біоти) — продуценти гумусу ґрунтів України в умовах їх забруднення пестицидами та пропозиції щодо його покращення 4 34
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО    
Кадала В. В. Правові засади публічного адміністрування у сфері користування землями державної та комунальної форм власності при здійсненні перевезень залізничним транспортом 7 6
Ющенко О. В. Регулювання видів забезпечення виконання зобов’язань за договором банківського вкладу (депозиту): порівняльно-правовий аналіз 7 13
Нелін О. І. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії в Україні: проблеми теорії і практики 8 29
Безух О. Приватні економічні відносини як прояв публічної економічної конкуренції 9 46
НОТАРІАТ    
Нелін О. І. Візія інституту нотаріату як чинник посилення охоронної дії права 4 46
Нелін О. І. Охорона і захист суб’єктивних цивільних прав у системі функції нотаріату: теоретичний синтез 5 31
Галянтич М. К., Короленко В. М. Модернізація нотаріального посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна та державної реєстрації відповідних прав в умовах воєнного стану 7 21
МЕДИЧНЕ ПРАВО    
Менделя О. О. Лікарська помилка як складова страхового випадку 8 43
ІСТОРИЧНІ СВІДЧЕННЯ    
Ярмиш О., Греченко В. «Розстрільні справи, репресовані долі, обпалені душі». З історії радянського тоталітарного режиму: свідчать архівні документи 6 49
КРУГЛИЙ СТІЛ    
Висновки і рекомендації Міжнародного експертного круглого столу «Деокупація.Юридичний фронт» Київ, 18 березня 2022 року (у редакції від 4 квітня 2022 р.) 4 59
КОНКУРС    
Краща монографія 2021 року 4 55