PDF

УДК 342.56

DOI  10.37749/2308-9636-2019-11(203)-1

С. Г. Штогун, професор  кафедри  спеціальних юридичних дисциплін, кандидат юридичних  наук, Навчально-наукового  інституту права Національного університету  водного господарства та природокористування, заслужений юрист України, суддя у відставці

РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У статті розглянуто важливу проблему – створення автономної системи адміністративних судів як засіб і можливість розвантаження місцевих загальних судів шляхом відмови від розгляду в цих судах адміністративних справ. Визначено роль і місце кожної судової ланки в системі адміністративного судочинства. Основне питання полягає у регульовані ефективності судового процесу. Проблема ефективності судового процесу неодноразово розглядалася в працях українських вчених, але параметри ефективності досі чітко не визначені. Також підлягає обґрунтуванню и більш чіткому розмежуванню питання судових  юрисдикцій (адміністративної, господарської та загальної). Багато  запитань викликає практика покладання на загальні окружні суди розгляду адміністративних справ або так званих публічно-правових спорів. Тобто йдеться про функціонування загальних судів першої ланки одночасно як кримінальних, цивільних та адміністративних. Автор вносить пропозицію заснувати на базі окружних адміністративних судів у кожному обласному центрі апеляційної ланки. У тій же час місцевими судами мають бути новостворені міжрайонні суди, юрисдикція яких поширюватиметься не менше ніж на 3 суміжні райони. У статті аргументовано доцільність реформування Верховного Суду як касаційної інстанції. Пропозиція парламентарів щодо зменшення Верховного Суду на 100 суддівських одиниць до реального реформування в галузі адміністративного судочинства не призведе. Адже ми не бачимо яким буде склад Касаційного адміністративного суду, якими будуть його процесуальні повноваження тощо. Проте підписавши угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання адаптувати своє законодавство до європейських стандартів, у т. ч. в частині законодавства про судоустрій, судочинство та статус суддів. І, насамперед, це стосується дотримання вимог Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, зокрема ст. 6 у частині незалежності та безсторонності суду.

 

Ключові слова:  судова влада, Верховний Суд, система адміністративних судів, місцеві загальні суди.

Список використаної літератури

Кодекс адміністративного судочинства України / Вид. Паливода А. В. / Київ, 2018. С. 18.

Конституція України URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/print1462176803572584.

Закон України «Про внесення змін до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України що до діяльності органів суддівського самоврядування» від 16 жовтня 2019 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran2#n2.