PDF

УДК 349.23

DOI 10.37749/2308-9636-2020-1(205)-5

Г. Г. Митрицька,

кандидат юридичних наук,

асистент кафедри приватного права

юридичного факультету

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

 

РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПРИВАТНИХ АГЕНТСТВ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК УЧАСНИКІВ ВІДНОСИН У СФЕРІ НЕТИПОВИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ

Стаття присвячена дослідженню правового статусу приватних агентств зайнятості. Проаналізовано міжнародні та європейські стандарти у сфері регулювання приватних агентств зайнятості. Здійснено дослідження статусу приватних агентств зайнятості в зарубіжних країнах як органів, що здійснюють сприяння й забезпечення зайнятості населення.

Застосовано переважно герменевтичний, статистичний та функціональний методи дослідження. досліджено етіологію виникнення та перегляду традиційної концепції трудових відносин в часи краху радянської системи й початку формування ринкових відносин у 90-х роках. Встановлено, що протягом першого пострадянського десятиліття зберігалися старі правові норми ведення бізнесу; у реальних трудових відносинах розквітала неформальна економіка; про те на початку третього тисячоліття постало питання щодо лібералізації трудового законодавства. В економічній ситуації прослідковується зростання попиту на позикову працю. За такими послугами звертаються, як правило, представництва транснаціональних компаній, національні компанії зі складною організаційною структурою та добре поставленою системою бюджетування, компанії, що перебувають у процесі реорганізації. За експертними оцінками, на сьогодні в Україні близько 100 тис. осіб зайнято в позиковій праці, а у зв’язку з новими правилами оподаткування очікується, що ця цифра зросте мінімум у півтора рази. При цьому зроблено висновок, що крім класичної зайнятості у сучасній Європі та у світі в цілому існують й інші форми зайнятості, зокрема її нетипова форма – запозичена праця (позикова). Зважаючи на зростаючу роль приватних агентств зайнятості у світі, в тому числі у вирішенні питань безробіття, необхідно врегулювати значну частину важливих умов здійснення позикової праці, які залишилися поза увагою законодавства України, що може негативно позначитися на рівні захисту прав та законних інтересів працівників. Зроблено висновок щодо доцільності вдосконалення правового регулювання статусу приватних агентств зайнятості та відносин у сфері зайнятості та у трудовому національному законодавстві України.

Ключові слова: стандартна зайнятість, нестандартні форми зайнятості, приватні агентства зайнятості, трудове законодавство, працівник, роботодавець.

 

Список використаної літератури

  1. Руководство для частных агентств занятости. Регулирование, контроль и исполнение. Женева, Международное бюро труда, 2007. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—sro-moscow/documents/publication/wcms_345028.pdf.
  2. Поліщук М. С. Позикова праця як особливий вид нестандартної форми зайнятості // Правовий вісник Української академії банківської справи. 2011. № 1 (4). С. 107–110. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/57437/8/Polishchuk_employment.pdf.
  3. Юшко А. М. Запозичена праця: проблеми правового регулювання // Право та інновації. № 1 (13) 2016. URL: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/Yushko13.pdf.
  4. Шевченко Л. С. Позикова праця: сутність, ризики, особливості розвитку в Україні // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Економічна теорія та право». 2012. № 1 (8). С. 121–129. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/handle/123456789/1892.
  5. International Labour Conference, 95th Session, 2006. The employment relationship. International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. URL: https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-v-1.pdf.
  6. Лагутіна І. В. Міжнародно-правове регулювання діяльності приватних агентств зайнятості // Альманах міжнародного права. 2015. Вип. 8. С.130—137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_8_18.
  7. Directive 2008/104/EC — temporary agency work. URL: https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2008-104-ec-temporary-agency-work.
  8. IZA Research Report No. 57 (2013), The Role and Activities of Employment Agencies. URL: http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_57.pdf.
  9. Ciett Report (2015). URL: https://www.wecglobal.org/fileadmin/templates/ciett/docs/Stats/Economic_report_2015/CIETT_ER2015.pdf.
  10. Ciett Report (2012). URL: https://www.weceurope.org/fileadmin/templates/ciett/docs/Stats/Ciett_econ_report_2012_final.pdf.