УДК 349.444

DOI 10.37749/2308-9639-2023-10(250)-7

В. В. Кочин, кандидат юридичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, науковий консультант судді Конституційного Суду України 

ТРАНСФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЖИТЛОВОГО ПРАВА ВІДПОВІДНО ДО ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ДЕРЖАВІ

 Метою статті є виявлення акцентів у трансформуванні принципів житлового права відповідно до економічних відносин у державі.

Звертається увага на наступні фактори, що впливають на формування принципів житлового права: реалізація соціально-економічної політики держави (зокрема, щодо окремих категорій громадян та об’єктів з метою утвердження принципу домірності та соціальної справедливості); системність усіх конституційних прав людини та їх єдність у реалізації; доступність механізмів реалізації права на житло, що втілюється у належному правовому внормуванні.

Стверджується, що належне розуміння таких категорій як «життєвий рівень» та «достатнє (належне) житло» у наступному дозволить встановити технічні вимоги до житла. А відповідно, до кількісних та якісних показників цих об’єктів вбачається за можливе оцінити спроможність публічних інституцій гарантувати соціальну складову реалізації права на житло.

Ключові слова: принципи житлового права, житлові правовідносини, економічні відносини, житло, житлові права, право власності на житло, житлова потреба, соціальне житло.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Milligan V., Gilmour T. Affordable Housing Strategies. International Encyclopedia of Housing and Home. Vol 1. Ed.: Smith S. J., Elsinga M., O’Mahony L. F., Eng O. S., Wachter S., Tsenkova S. Oxford: Elsevier, 2012. р. 58–64.
  2. Батенчук М. М. Правова конструкція забезпечення житлових прав громадян в умовах збройної агресії Російської Федерації. Juris Europensis Scientia. 2023. № 1. С. 27–32.
  3. Ільєнко В., Ільєнко Д., Карпенко Р. Принципи житлового права. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 37–40.
  4. Кучеренко И. Н. Развитие жилищного законодательства Украины, его соотношение и связь с гражданским законодательством. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. Т. 3: Гражданско-правовые науки. Частное право. За ред.: Кузнецова Н. С. Харьков: Право, 2011. С. 612–638.
  5. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., та ін. Державне регулювання економіки. За ред.: Михасюк І. Р. 2-е вид. Київ: Атіка, Ельга-Н, 2000. 592 c.
  6. 2,4 мільйона українців втратили домівки за час війни. Що з обіцяним житлом від держави? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/11/7/693516/ (дата звернення: 01.12.2023).
  7. Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate Housing. 26.12.2019 (A/HRC/43/43). URL: https://bit.ly/46Mcxh1 (дата звернення: 01.07.2023).
  8. Правові засади реформування житлового законодавства України в сучасних умовах. Монографія. За ред.: Галянтич М. К. Юрінком Інтер, 2023. 298c.
  9. Проєкт Житлового кодексу України. URL: https://bit.ly/3zdwNKk (дата звернення: 03.12.2021).
  10. Проєкти нацпрограми. Відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів. URL: https://recovery.gov.ua/project/program/recovery-and-upgrade-of-housing-and-regions-infrastructure (дата звернення: 01.12.2023).