УДК  347.73

DOI 10.37749/2308-9639-2024-5(257)-2

О. І. Дутчак, аспірант І року навчання кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ЮРИДИЧНЕ ПОНЯТТЯ ВОЄННОЇ ПАРАДИГМИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

У статті аналізується з пізнавальних позицій антропосоціокультурного і системного підходів юридичне поняття воєнної парадигми податкового права України. В результаті дослідження проблеми автор дійшов висновку, що під найбільш стислим юридичним поняттям воєнної парадигми податкового права України потрібно розуміти передусім доктринальну модель системи її податкового права в період дії воєнного стану.

Сенс цього поняття укорінений в особливій юридичній конструкції податку. Ця конструкція наділена тільки їй притаманними: метою цієї системи; спонтанною діалогічною природою, яка найповніше проявляється в її властивостях розумності і справедливості, адаптивності й пластичності. Умовою її існування є особливе зовнішнє середовище і такі ж фіскальні ризики. У практичній площині під воєнною парадигмою податкового права України слід розуміти такий визначений державою в легітимному порядку спосіб виконання платником податку його фіскального обов’язку перед державою, який є логічним наслідком наявності суто йому приналежних атрибутивних складових.

Ключові слова: воєнна парадигма податкового права; податкове право; система податкового права; властивість податкового права; податок; юридична конструкція податку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mel Thompson. Understand Philosophy of Science A Teach Yourself Guide. 1st edition. McGraw-Hill. 2012. 208 p.

 1. Criticism and the growth of knowledge, ed. by J. Lakatos, A. Musgrave. Cambrіdg: Cambridge University Press. 282 р.
 2. Ritzer G. Sociology: a multiple paradigm science. Boston: Allyn and Bacon. 234 р.
 3. Paradigms and revolutions. Gary Gutting(Editor). University of Notre Dame Press. 1980. 339 p.
 4. Masterman М. «The Nature of a Paradigm» in Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge : Cambridge University Press. 1970. P. 59—91 (286 р.)
 5. Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. Second Edition, Enlarged. International Encyclopedia of Unified Science. Chicago: The University of Chicago Press. 1970. 222 р.
 6. Kuhn Th. «Reflection on my Critics» in Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970. 231—278.
 7. Мічіо Кайку. Фізика майбутнього. Як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя у ХХІ сторіччі. Переклад з англійської Анжели Кам’янець. Львів: Літопис. 2013. 432 с.
 8. Олександр Баранов. Цифрова трансформація як джерело реновації парадигми рекодифікації та оновлення законодавства: огляд проблем. Право України. 2022. №8. С. 28—47.
 9. Пацурківський П., Савкіна О. Податково-правова доктрина України: між Скіллою етатизму і Харибдою людиноцентризму. Право України. 2017. №9. С. 192—204.
 10. Гаврилюк Р. О. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід: монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2014. 636 c.
 11. Руслана Гаврилюк, Петро Пацурківський. Воєнна матриця податкового права України. Право України. 2023. №4. С. 106—123.
 12. Крайній П. І. Громадські ради в Україні: адміністративно-правове дослідження: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2022. 160 c.
 13. Пацурківський П. П. Правова природа оціночних понять «справедливість», «добросовісність» і «розумність» у Податковому кодексі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Серія ПРАВО. Випуск 67. С. 208—214.
 14. Пацурківський П. П. Справедливість і розумність податкового права України в умовах воєнного стану. Приватне та публічне право. 2023. №3. С. 69—75.
 15. Бабін І. І. Юридична конструкція податку: монографія. Чернівці: Рута, 2008. 272 с.
 16. Щербанюк О. В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин. Чернівці: Рута. 2000. 278 с.
 17. Конституція України. Конституція. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР в ред. від 01.01.2020, підстава – 27-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 18. Francis Bacon. The Essays or Counsels, Civil and Moral. URL: https://classic-literature.co.uk/the-essays-or-counsels-civil-and-moral-by-francis-bacon/.
 19. Рішення Конституційного Суду України від 21 грудня 2021 року №3-р/2021 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих приписів статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статей 15, 15-1, 26 Закону України «Про кінематографію». URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va03p710-21#Text.
 20. Schmitt C. Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. Tübingen. 1914. 112 s.
 21. Michael Stolleis. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Weimarer Republik und Nationalsozialismus. München: Verlag C.H.Beck. 2002. 439
 22. Caseof Georgia v. Russia (Ii). (Application No. 38263/08) on 29 January 2021. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-207757%22]}.
 23. Ukraine v. Russia (re Crimea) (dec.) [GC]- 20958/14 and 38334/18. Decision 16.12.2020. [GC] URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-13090%22]}.
 24. Ukraine and the Netherlands v. Russia (dec.) [GC]- 43800/14, 8019/16 and 28525/20. Decision 30.11.2022 [GC]. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-13989%22]}.
 25. Вікторія Рєзнікова, Ніно Пацурія, Ірина Кравець. Вплив держави на економіку в умовах війни: концептуально-правові засади. Право України. 2023. №8. С. 12—43.
 26. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і головн. ред. В. Т. Бусел. Київ. Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
 27. Михайло Савчин. Руссо-українська війна та трансформація конституційного права. Право України. 2023. №1. С. 12—53.
 28. Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». Закон України № 2102-ІХ від 24.02.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text.
 29. Про введення воєнного стану в Україні. Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2.
 30. Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.
 31. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами). (Європейська конвенція з прав людини). Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ. Протокол від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
 32. Володимир Венгер. Забезпечення системності національного законодавства в умовах війни: парламентський практичний вимір. Право України. 2023. №1. С. 76—93.