УДК 347.12:366.01

DOI 10.37749/2308-9639-2024-3(255)-2

О. І. Нелін, доктор юридичних наук, професор

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Досліджено питання державного регулювання якості послуг підприємств сфери туризму. Відзначено, що задля досягнення конкурентноспроможності українського туристичного продукту на світовому ринку українській владі потрібно впроваджувати ефективну політику держави щодо підтримки та розбудови туристичної інфраструктури, створення умов для збільшення привабливості регіонів для іноземних і внутрішніх туристів, підвищення якості туристичних послуг, забезпечення їх комплексності. Обґрунтовано, що основними засобами державного регулювання якості турпослуг є ліцензування туристичної діяльності, стандартизація і сертифікація туристичних послуг.

Запропоновано, щоб досягнути конкурентоспроможності країни на світовому ринку державі потрібно насамперед прийняти передове туристичне законодавство, удосконалювати його і постійно ним керуватись.

Ключові слова: держава, туризм, туристична діяльність, турист, туристична послуга, якість послуг підприємств сфер державне регулювання ліцензування стандартизація та сертифікація туристичних послуг.

                         СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Нелін О. І. Гармонізація законодавства України про туризм з нормами Європейського Союзу: необхідність назріла // Юридична Україна. 2022. № 7. С. 43–46.
 2. Нелін О. І. Охорона і захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг: теоретичний синтез // Юридична Україна. 2022. № 9. С. 22–28.
 3. Соловйов Д. І. Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні [Електронний ресурс] Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchtei/2011_4/NV-2011-V4_43.pdf.
 4. Чкан А. С. «Державне регулювання сфери туризму в Україні». Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. 2012. № 2 (18). Том 3. С. 276–290.
 5. Чкан А. С. Стан та проблеми фінансування сфери туризму України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Inek/2012_10/35.pdf.
 6. Конституція України [текст]: від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. С. 141.
 7. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000: 2005. ІДТ): ДСТУ ISO 9000: 2007. [чинний від 2008.01.01]. К.: Держспоживстандарт України. 2008. 36 с. (Національний стандарт України).
 8. Герасименко В. Г., Галасюк С. С. Організація надання туристичних послуг: навч. посіб. Одеса: Атлант. 2014. 242 с.
 9. Гудима М. М. Предмет договору про надання туристичних послуг за законодавством України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ. 2013. 212 с.
 10. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. С. 379.
 11. Матвієнко А. Т. Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм». Київ: Київський державний коледж туризму та готельного господарства, 2021. 220 с.
 12. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України № 222 – VIII від 02.03.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. С.158.
 13. Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 991 // Офіційний вісник України. 2015. № 97. С. 11.
 14. Про стандартизацію: Закон України № 1315 – VII від 05.06.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 31. С. 1058.
 15. Герасименко В. Г., Галасюк С. С. Зазначена праця. С. 196–201.