УДК 347

DOI 10.37749/2308-9636-2023-8(248)-1

М. О. Гетманцев,

кандидат юридичних наук, старший дослідник,

завідувач лабораторії захисту суб’єктивних прав,

відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

 

ДО ПИТАННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

У cтатті автором досліджено зміст та особливості законодавчого закріплення основних положень судового контролю за виконанням судових рішень у Цивільному процесуальному кодексі України, Господарському процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства.

Було наголошено на тому, що виконання судових рішень є однією з основних складових правової системи будь-якої країни, і його важливість насичується, особливо в сучасній Україні. Судовий контроль за виконанням рішень набуває особливого значення в умовах конфлікту та війни, коли суспільство потребує надійності та захисту своїх прав та інтересів.

По-перше, важливість виконання судових рішень полягає в тому, що це забезпечує реальний захист прав і свобод громадян. Україна, як багата на історичні випробування країна, особливо розуміє це значення, оскільки незалежність і права громадян довгий час були під загрозою. Забезпечення виконання судових рішень створює певний фундамент для правопорядку та правової стабільності, надаючи громадянам впевненість у тому, що їхні права будуть захищені.

По-друге, умови війни в Україні призвели до надзвичайного зростання числа судових справ, пов’язаних з конфліктом. Це ставило під великий тиск систему судового контролю та виконання рішень. У таких умовах важливість ефективного судового контролю та виконання рішень ще більш очевидна, оскільки це впливає на мирне врегулювання конфлікту, забезпечення справедливості, та відновлення після воєнних руйнацій.

По-третє, судовий контроль за виконанням рішень є ключовим аспектом довіри до системи правосуддя в Україні. Умови війни вимагають від держави максимальної ефективності в забезпеченні законності і правопорядку. Відповідальність перед судом та можливість належного виконання рішень створюють віру в справедливість системи та підтримують легітимність влади.

Отже, виконання судових рішень в Україні є важливим аспектом забезпечення прав та свобод громадян, врегулювання конфлікту, та збереження легітимності держави в умовах війни. Система судового контролю та виконання рішень грає вирішальну роль в зміцненні правового простору і забезпеченні стабільності в країні.

Таким чином, підсумовуючи все вище наведене можна дійти висновку про те, що на сучасному етапі судовий контроль за виконанням судових рішень являє собою мультифункціональну систему, пов’язану з різноманітними судоустрійними та процесуально-правовими проблемами. Важливо, що органи судочинства мають змогу на практиці реалізовувати цей вид процесуальної діяльності лише безпосереднє здійснення правосуддя – під час розгляду та вирішення спірних (цивільних, господарських чи адміністративних тощо) питань віднесених до юрисдикції різних судів, адже у інший спосіб судова влада позбавлена можливості контролювати правомірну діяльність суб’єктів відповідних правовідносин.

Відсутність єдиної теоретичної бази у визначенні сутності судового контролю за виконанням судових рішень об’єктивно проявляє себе і в тому, що в окремих галузях процесуальної науки вже висловлена практично не доведена теза про те, що судовий контроль в окремих випадках виступає в якості принципу відповідного судочинства.

При цьому підстав для ототожнення процесуальної діяльності суду із здійснення судового контролю за виконанням судових рішень з фактичним відправленням правосуддя немає. Ми поділяємо точку зору тих вчених, які визначають судовий контроль за виконанням судових рішень в якості самостійної процесуальної функції, що має кореспондуючий характер і здійснюється виключно «у відповідь» на вольові, ініціативні дії учасників відповідного судового провадження.

Ключові слова: ухвала, судове рішення, цивільне судочинство, цивільна справа, виконавче провадження, примусове виконання, суд.

                                                               Список використаної літератури

  1. Кропивна К. О. Судовий контроль як засіб забезпечення ефективного виконання судових рішень. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Вип. 3/4 (31—32). 2016. С. 177—182.
  2. Макаров М. А. Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи: дис… докт. філ.-ії та д. юрид. н.: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ, 2020, 495 с.
  3. Підлубна О. В. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Розвиток державності та права в Україні: реалії сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 серпня 2011 р.). Одеса: у 2 ч. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. Ч. ІІ. С. 18—20.
  4. Ржепецька К. М. Судовий контроль як адміністративно-правовий засіб захисту прав і свобод людини. Форум права. 2009. № 2. С. 364—368.
  5. Пеший Д. А. Судовий контроль як засіб забезпечення законності в досудовому кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 10-1. Т. 2. С. 115—127.
  6. Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль. Юридична Україна. 2012. № 10. С. 99—107.
  7. Сушко Л. П. Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2009. 181 с.
  8. Чорнобук В. І. Законність і обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2007. 25 с.
  9. Bakker R. Judicial Control: Comparative Essays on Judicial Review. Maklu. 1995. 165 p.
  10. Bebr D. Development of Judicial Control of the European Communities. BRILL. 2011. 822 p.