УДК 347.9

DOI 10.37749/2308-9636-2023-8(248)-2

О. Штефан,

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник  відділу захисту прав інтелектуальної власності НДІ ІВ  НАПрН України

ORCID ID: 0000-0002-6334-0040

 

ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ З ІНІЦІАТИВИ СУДУ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Положення процесуального законодавства щодо можливості витребування доказів за ініціативою суду у випадку недобросовісної поведінки сторони щодо доказів покликане зберегти баланс між змагальністю сторін, що забезпечує реалізацію приватноправового інтересу у цивільному судочинстві, та активністю суду в контексті принципу суддівського керівництва процесом, що відбиває публічно-правовий інтерес в ефективності цивільного судочинства. Необхідність збереження відповідного балансу прямо випливає із норми, що регулює завдання цивільного судочинства, якими є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ч. 1 ст. 2 ЦПК). Можливість збирання доказів судом за власною ініціативою за чинним ЦПК України мають обґрунтовуватися не як виключення із принципу змагальності, а як реалізація принципу пропорційності та балансу приватних і публічних інтересів в контексті завдань та мети цивільного судочинства. Завдання законодавця при регламентації конструкції доказування полягає у забезпеченні гармонічного поєднання активності сторін та суду в цивільному судочинстві. Активність сторін відбиває приватноправові засади змагального процесу, а активність суду публічно-правовий інтерес у ефективності.

Водночас аналіз судової практики виявив певні недоліки суду щодо змісту ухвал про витребування доказів з власної ініціативи, що можна пояснити відсутністю визначення недобросовісної поведінки сторін щодо доказів, а відповідно й різних юридичних наслідків за її різні прояви.

У результаті аналізу цивільного процесуального законодавства, дослідження судової практики був зроблений висновок, що сама по собі недобросовісна поведінка сторін щодо доказів, в залежності від її змісту може мати різні юридичні наслідки – витребування доказів з ініціативи суду, заходи процесуального примусу (тимчасове вилучення доказів для дослідження судом), постановлення окремої ухвали. Відтак нечіткість законодавства щодо визначення підстав активності суду у доказовій діяльності впливає на формування підходів суду, що інколи є суперечливими.

Ключові слова: цивільне судочинство, докази, витребування доказів з ініціативи суду, ухвала суду, цивільна справа, дискреційні повноваження суду.

 

Список використаної літератури

 1. Московчук Д. Порівняльний аналіз законодавства України та країн англосаксонської правової системи щодо подання доказів у цивільному процесі. // Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 55–59.
 2. Гарієвська М. Б. До питання обсягу дискреційних повноважень суду в цивільному процесі. // Університетські наукові записки. № 63. 2017. С. 117—129.
 3. Федорів В. Арбітр чи лікар? URL: https://zib.com.ua/ua/print/155532.html.
 4. Уласевич А. С. Прояв «духу» права у дискреційних повноваженнях суду. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7a15c61d-35cd-4d76-bde4-b92a1088e836/content).
 5. Новиков І. Демон демократії. // Закон і Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/print/147699.html.
 6. Deutsche Zivilprozessordnung. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/.
 7. Code de procédure civile. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070716/.
 8. Ухвала Решетилівського районного суду Полтавської області від 08 грудня 2021 р. у справі № 546/1033/21. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/101756852/.
 9. Ухвала Центрального районного суду м. Миколаєва від 16.05.2019 р. у справі №2/490/1217/2019. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81989961.
 10. Ухвала Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 17 березня 2021 р. у справі № 742/714/21. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/95631509.
 11. Ухвала Краснокутського районного суду Харківської області від 2 січня 2019 р. у справі № 627/1383/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78995228.
 12. Ухвала Голощанського районного суду Рівненської області від 25.06.2019 р. у справі № 557/239/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82662021.
 13. Ухвала Городецького районного суду Хмельницької області від 20.08.2018 р. у справі № 2-о/672/61/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75996308.
 14. Правил організації ефективного цивільного судочинства, затверджених рішенням Ради суддів від 28 лютого 2020 року № 14. URL: https://rsu.gov.ua uploads›article.
 15. Окрема ухвала Солонянського районного суду Дніпропетровської області у справі № 192/683/22 від 11 листопада 2022 р URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107259233.