PDF

DOI  10.37749/2308-9636-2019-12(204)-4

Г. Г. Митрицька,

кандидат юридичних наук,

асистент кафедри приватного права юридичного факультету 

Чернівецького національного університету ім. Юрія Петровича

 

ДОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ВІДПУСТКА ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

 

Стаття присвячена дослідженню порядку надання додаткової соціальної відпустки одиноким матерям. Проаналізовано законодавство України, судову практику щодо надання додаткової соціальної відпустки. Застосовано переважно герменевтичний метод дослідження. Зроблено висновок, що відсутність законодавчого врегулювання поняття «одинока матір» та чіткого переліку документів, які підтверджують указаний факт, особливо у випадку, коли мати виховує дитину без батька (розлучена жінка), призводить до неоднозначного застосування ст. 19 Закону України «Про відпустки» на практиці. З метою підтримки материнства і дитинства та ефективної реалізації права на додаткову соціальну відпустку необхідно вдосконалити законодавство України в зазначеній сфері. Щодо доцільності вдосконалення правового регулювання статусу «одинока матір» та закріплення переліку документів, що підтверджують статус «одинока матір» для надання додаткової соціальної відпустки.

Ключові слова: одинока матір, додаткова соціальна відпустка.

Список використаної літератури

Кодекс законів про працю України: Закон від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96 –ВР. URL:   https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр.
Роз’яснення щодо застосування статті 19 Закону України «Про відпустки» (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей) // Лист Міністерства праці та соціальної політики від 14 квітня 2008 р. № 235/0/15-08/13. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v235_203-08.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 861 «Про внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/861-2016-п.
Щодо надання додаткової відпустки одинокій матері // Лист Міністерства соціальної політики від 30 травня 2014 р. № 193/13/123-14. URL:  https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4963-193.html.
Лист Міністерства праці та соціальної політики від 26 липня 2010 р. №2650/0/10-10/13. URL:  https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/1299-2650.html.
Справа №592/8019/16-ц // Єдиний реєстр судових рішень. URL:  http://reyestr.court.gov.ua.
Справа №728/1574/18 // Єдиний реєстр судових рішень. URL:  http://reyestr.court.gov.ua.
Справа №215/5887/18 // Єдиний реєстр судових рішень. URL:  http://reyestr.court.gov.ua.
Ухвала Вищого адміністративного суду від 04.02.2014 р. № К/800/60845/13 // Єдиний реєстр судових рішень. URL:  http://reyestr.court.gov.ua.
Ухвала Верховного Суду України від 03.09.2008 р. URL:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2312089.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.