PDF

DOI  10.37749/2308-9636-2019-12(204)-5

УДК 343.13

С. Л. Шаренко,

голова Київського районного суду м. Харкова, 

кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО СУДДІ

У статті розглянуто питання правової регламентації процесуального статусу слідчого судді. Досліджено  стандарти, сформульовані у відповідних міжнародно-правових актах, практиці ЄСПЛ, позиціях, висловлених європейськими експертами, та стосуються діяльності слідчого судді. Вони   класифіковані на три групи: а) стандарти, які визначають у цілому вимоги до місця й ролі суду в здійсненні кримінального судочинства, а відтак поширюються на всі судові функції, включно з функцією судового контролю; б) стандарти, які визначають вимоги до організації і здійснення саме судово-контрольної функції на стадії досудового розслідування; в) стандарти, які визначають вимоги щодо дотримання прав та свобод людини, а відтак є орієнтирами для суб’єктів здійснення судово-контрольних повноважень. 

Досліджено стандарти захисту конституційних прав судом, стандарт чіткого розмежування ролі слідчого, прокурора та слідчого судді з метою забезпечення реальної змагальності на стадії досудового розслідування;  стандарт істотності можливих правообмежень; стандарт невідкладності судового контролю; стандарт заборони участі слідчого судді в розгляді провадження по суті.  

Ключові слова: слідчий суддя, стандарти діяльності слідчого судді,
судово-контрольні повноваження, судовий контроль.

Список використаної літератури

Степанов А. Б. Співвідношення прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю під час досудового розслідування: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харків, 2018. 235 с. 

Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

The European Convention on Human Rights [Електронний ресурс]. URL:  https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

Четвертый Экспертный форум по уголовному правосудию для Центральной Азии (29–31 октября 2012 г., Алматы, Казахстан). Итоговый отчет [Электронный ресурс]. URL:  https://www.osce.org/ru/odihr/99507?download=true.

Пятый Экспертный форум по уголовному правосудию для Центральной Азии (24–25 ноября 2014 г., Бишкек, Кыргызстан). Итоговый отчет [Электронный ресурс]. URL:   https://www.osce.org/ru/odihr/147616?download=true.

Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ, 2015. 708 с. [Електронний ресурс]. URL:  https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/EU_Standarts_book_web-1.pdf.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII [Електронний ресурс]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII
(2148-08) від 19 жовтня 1973 року [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Лейба О. А. Дефекти кримінального процесуального законодавства та засоби їх подолання: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.09 Харків / 2018. 244 с.

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от
2 февраля 2017 года [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года [Электронный ресурс]. URL: https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1400000231.

Уголовно-процессуальный кодекс Латвийской Республики от
21 апреля 2005 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html.

Ковалев Н. Анализ отдельных положений Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, касающихся судебного контроля на этапе досудебного производства [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37274757.

Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Харків, 2008. 219 с.

Сучасний кримінальний процес країн Європи: монографія
[В. В. Луцик, В. А. Савченко, В. І. Самарін та ін.]; за ред. В. В. Луцика та В. І. Самаріна. Харків: Право, 2018. 792 с.

Коновалов С. Г. Элементы германской модели досудебного производства в уголовном процессе постсоветских государств: дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук / С. Г. Коновалов. М., 2018. 220 с.

Корж В. П. Уголовно-процессуальное законодательство Украины: новации, коллизии, проблемы реализации // Вестник Нижегородской правовой академии. 2015. № 5. С. 53.

Шестой Экспертный форум по уголовному правосудию для Центральной Азии (16–18 ноября 2016 г., Ташкент, Узбекистан). Рапорт [Электронный ресурс]. URL: https://www.osce.org/ru/odihr/332686?download=true.