PDF

УДК 346.5

DOI 10.37749/2308-9636-2021-10(226)-1

М. О. Гетманцев,

кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

 

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

У СУЧАСНОМУ ПРАВОРОЗУМІННІ

У даній статті на основі вивчення різних економічних і юридичних досліджень вчених, сформована практика правового регулювання, а також нормотворчої діяльності міжнародних організацій досліджується поняття «електронна комерція».

На сучасному етапі розвитку світової економіки закладаються основи «нової» економіки», базовою галуззю якої є інформаційні телекомунікаційні технології завдяки яким виділилася нова сфера така як» електронна комерція». Нині юридична основа електронної комерції знаходиться на стадії формування, проте, сам термін електронної комерції неодноразово вживається в офіційних міжнародних документах. Дослідження вчених-правознавців ставлять питання про необхідність уніфікації понятійного апарату в сфері електронної комерції. Однак з огляду на той факт, що вітчизняне право входить до романо-германської правової сім’ї, понятійний апарат є ключовим питанням правового регулювання.

Сьогодні процеси глобальної діджиталізації охоплюють всі аспекти економічного, громадського та культурного життя суспільства і створюють передумови для трансформації традиційних економічних систем. У цьому контексті — адаптивність, гнучкість, технологічність та інноваційність є основними конкурентними перевагами як на мікрорівні — для окремих підприємств, так і на макрорівні — для національних економік в цілому.

Водночас існують проблеми, які гальмують прогресивний розвиток інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій в країні. Серед основних із них можна виділити наступні: нерозвинена інфраструктура і технологічне відставання, проблеми в створенні відповідного інституційного і правового забезпечення, адаптація законодавства до ключових стандартів ЄС, кіберзагрози. Посилює цифрову невизначеність і недосконалість чинного законодавства.

У цій статті буде зроблена спроба визначити основні підходи до правового регулювання поняття «електронної комерції» на основі розгляду законодавства різних країн, а також нормативно-правових актів міжнародних організацій. І зрештою, на основі проведеного дослідження, буде запропоновано власне розуміння цієї дефініції та сформульовано редакційні зміни до тексту окремих статей Закону України «Про електронну комерцію».

Ключові слова: електронна комерція, електронний бізнес, електронна торгівля, інтернет-комерція, уніфікація.

 

Список використаної літератури

 1. Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2. С. 4–12 (151).
 2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2021).
 3. Итоги и планы: e-commerce Украины 2019/2020. URL: https://evo.business/ itogi-plany-e-commerce-ukrainy-20192020/(дата звернення: 15.11.2021).
 4. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 рр. та затвердження плану заходів щодо її реалізації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 17.11.2021).
 5. Рейтинг популярних сайтів за серпень 2020. URL: https://tns-ua.com/news/reyting-populyarnih-saytiv-za-serpen-2020 (дата звернення: 17.11.2021).
 6. Черніков Д. Європа формує Єдиний цифровий ринок. Чому Україна поза ним? URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2364078-misiaocifruvati-ekonomiku-strategia-edinogocifrovogo-rinku.html (дата звернення: 16.11.2021).
 7. Davis J. Four Imperatives for Cybersecurity Success in the Digital Age: We Must Flip the Scales. The Cyber Defense Review. 1, No. 2 (FALL 2016), pp. 31-40.
 8. Greenberg M. Digitalization: An Equal Opportunity Wave of Energy Innovation. Digital Decarbonization Report. Jun. 1, 2018. Pp. 25—32.
 9. Guyonneau R., Dez A. Artificial Intelligence in Digital Warfare: Introducing the Concept of the Cyberteammate. The Cyber Defense Review. 4, No. 2 (FALL 2019). Рp. 103—116.
 10. Kasm S., Alexander A. State Crime and Digital Resistance: Introduction. State Crime Journal. Vol. 7, No. 1, State Crime and Digital Resistance (Spring 2018). Рp. 4—7.
 11. McDew D. Power Projection in the Digital Age: The Only Winning Move is to Play. PRISM. Vol. 7, No. 2, THE FIFTH DOMAIN (2017). Рp. 30—39.
 12. Sherman J. Digital Authoritarianism and Implications for US National Security. The Cyber Defense Review. Vol. 6, No. 1 (WINTER 2021). Рp. 107—118.