УДК 346.91
DOI 10.37749/2308-9636-2023-9(249)-3
О. Ю. Минюк,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного права,
Навчально-наукового інституту права,
Державного податкового університету
ORCID ID 0000-0002-2348-9908

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИТРЕБУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Стаття присвячена теоретичним та практичним питанням дослідження електронних доказів та їх витребуванню у господарському процесі.

Дослідження електронних доказів, що містять інформацію про предмет спору є важливим елементом правильного та належного вирішення таких спорів та є одним із вирішальних факторів захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання. У світлі міжнародної співпраці та зростаючого обсягу транскордонного бізнесу, важливість розуміння правових принципів та механізмів витребування доказів у різних юрисдикціях та забезпечення їх ефективності та захисту прав сторін набуває все більшої важливості.

Щоб встановити факти та довести свою правоту на засадах змагальності, у більшості господарських справ необхідно зібрати велику кількість доказів, що дозволить суду прийняти обґрунтоване рішення.

Україна має своє законодавство щодо витребування електронних доказів, у господарському процесі, яке містить відповідні норми, правила збору, представлення та оцінки електронних доказів господарським судом, а також механізми забезпечення доступу до них сторін у справі.

Питанням, пов’язаним з витребуванням електронних доказів, є недостатня достовірність таких доказів. Це може бути спричинене помилками в збиранні або обробці доказів, або використанням недостовірних джерел. Іншою проблемою є питання доведення достовірності електронних доказів. У світі все більше та більше ділових процесів ведеться за допомогою електронних засобів, тому важливо мати можливість довести достовірність електронних доказів у суді. У Європейському Союзі цю проблему розв’язують за допомогою Директиви 1999/93/ЄС про електронний підпис.

Іноді можуть виникнути ситуації, коли докази знаходяться у власності або під контролем третіх осіб, і немає можливості отримати до них доступ наприклад, конфіденційність даних, відсутність дозволу на доступ до доказів.

Існує проблема невизначеності процедури засвідчення та посвідчення копій електронних доказів, зважаючи на специфіку окремих електронних доказів (зокрема, інформації з мережі Інтернет). Складність полягає в тому, що до моменту розгляду справи судом така інформація вже може бути видалена, що значно знижує шанси довести факт її наявності.

Звернуто увагу на відмінність законодавства щодо витребування доказів в країнах Європейського Союзу, що інколи призводить до труднощів в забезпеченні доказової бази. Однак, дотримання європейських стандартів може забезпечити надійність та об’єктивність доказів, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення.

Ключові слова: господарський процес, докази, електронні докази, засоби доказування, витребування доказів.

Список використаної літератури

1. Фурса С. Я., Цюра Т. В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) Київ: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005. 256 с.
2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.12.2017 р. № 2147-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19#Text (дата звернення: 11.06.2023).
3. Грунюшкіна С. А. Можливість використання «Електронного документа» як засобу доказування у цивільному процесі. Доповідь на VІІ Міжнародній конференції «Право та Інтернет». URL: www/ifap.ru/pi107.
4. Васильев С. В. Порівняльний цивільний процес. Підручник. Київ: Алерта, 2015. 352 с.
5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-15. Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (дата звернення: 15.06.2023).
6. Каламайко А. Ю. Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання у цивільному процесі. Право та інновації. 2015. № 2. С. 115—116.
7. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2003 р. № 2155-VIII Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text (дата звернення: 15.06.2023).
8. Директива ЄС/1999/93 ЄС від 13.12.1999 «Про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_240#Text (дата звернення: 15.06.2023).
9. Минюк О. Ю. Витребування доказів у господарському процесі та засоби їх забезпечення. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. №5 С. 144—147.
10. Найченко А. М. Законодавче закріплення інституту електронних доказів в господарському процесі – наслідки реформи чи реальна необхідність? Актуальна юриспруденція. 2018. С. 1—4.