УДК 347.6:338.48(075.8)
DOI 10.37749/2308-9636-2023-9(249)-3
О. І. Нелін,
доктор юридичних наук, професор

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена прогалинам нормативно-правового регулювання та державній підтримці туристичної галузі в Україні.

Підкреслено, що задля досягнення конкурентоспроможності українського туристичного продукту на світовому ринку українській владі потрібно впроваджувати ефективну політику держави щодо підтримки та розбудови туристичної сфери, розвитку туристичної інфраструктури, створення умов для збільшення привабливості регіонів для іноземних і внутрішніх туристів, підвищення якості туристичних послуг, забезпечення їх комплексності. З огляду на це, інситут туризму в Україні потребує не лише належного правового забезпечення, а й фінансування з боку держави та залучення фінансів, інвесторів на цю галузь.

Ключові слова: держава, туризм, туристична діяльність, туристична інфраструктура, туристичний продукт, якість туристичних послуг, адаптація національного законодавства про туризм до законодавства ЄС.

Список використаної літератури

1. Нелін О. І. Актуальні питання правового регулювання туризму в Україні в контексті європейської інтеграції і гармонізації національного законодавства // Юридична Україна. 2014. № 12. С. 4–9.
2. Науменко Я. І. Завдання та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні // Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: зб. наук. статей. Київ: Слов’янський діалог. 1995. 244 с.
3. Нелін О. І. Охорона і захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг: теоретичний синтез // Юридична Україна. 2022. № 9. С. 22–28.
4. Нелін О. І. Охорона і захист прав споживачів готельних послуг: проблеми теорії і практики // Юридична Україна. 2022. № 10. С. 13–20.
5. Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності [текст]: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури». 2015. 272 с.
6. Соловйов Д. І. «Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні» [Електронний ресурс]. Київ. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/vchtei/2011_4/NV-2011-V4_43.pdf.
7. Чкан А. С. «Державне регулювання сфери туризму в Україні» Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. 2012. № 2 (18), Т. 3. С. 276–290.
8. Чкан А. С. «Стан та проблеми фінансування сфери туризму України» [Електронний ресурс] / А.С. Чкан – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Inek/2012_10/35.pdf.
9. Матвієнко А. Т. Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм». Київ: Київський державний коледж туризму та готельного господарства. 2021. 220 с.
10. Нелін О. І. Гармонізація законодавства про туризм з нормами Європейського Союзу: необхідність назріла // Юридична Україна. 2022. № 7. С. 43–50.
11. Нелін О. І. Гармонізація законодавства про туризм з нормами Європейського Союзу: необхідність назріла // Юридична Україна. 2022. № 7. С. 46.
12. Брусільцева Г. М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2019. 214 с.
13. Сервер Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua.