УДК 342.4
DOI 10.37749/2308-9636-2023-9(249)-1
Ф. П. Шульженко,
доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри теоретичної юриспруденції
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

В. І. Риндюк,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри теоретичної юриспруденції
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Традиційно в науці конституційного права виокремлюють дві основні теоретичні моделі конституційного контролю (американську та європейську). В нашій державі з прийняттям Конституції України було запроваджено європейську модель. Однак, як не парадоксально, саме ті переваги європейської моделі, які виокремлюються в теорії конституційного контролю та мають забезпечити більш кваліфіковане судове вирішення відповідної категорії справ, спричинили триваючу кризу Конституційного Суду України. В статті обґрунтовується думка про перспективність розроблення власної національної ефективної «змішаної» моделі конституційного контролю в Україні, яка поєднає переваги американської та європейської моделей, адаптувавши їх до національних політико-правових реалій на основі методології юснатуралізму.
Ключові слова: європейська модель конституційного контролю, американська модель конституційного контролю, змішана модель конституційного контролю, Конституційний Суд України.

Список використаної літератури
1. Терлецький Д. С., Батан Ю. Д., Запорожець В. І. Конституційна юстиція: навч.-метод. посібник / за заг. ред. Д. С. Терлецького. Одеса, 2021. 154 с.
2. Пілюк С. В. Поняття конституційної юрисдикції та її співвідношення із суміжними поняттями. Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю економіко-правового ф-ту ОНУ імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 14–15 верес. 2018 р.). ОНУ, 2018. С. 509—515.
3. Пілюк С.В. Сучасні моделі конституційного контролю. Форум права. 2012. № 3. С. 550—557. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_3_96.
4. Прозора процедура призначення суддів Конституційного Суду. DEJURE. URL: https://dejure.foundation/prozora-protsedura-pryznachennia-suddiv-ksu.
5. Шульженко Ф. П. Політико-правове свавілля як компонент гібридної війни. Юридичний Вісник України. 2021. № 11 (19—25 березня). С. 10—11.
6. Рада суддів не змогла обрати представника до дорадчої групи експертів з відбору суддів КСУ. Суспільне. Новини. 3 лютого 2023 р. URL: https://suspilne.media/374261-rada-suddiv-ne-zmogla-obrati-predstavnika-do-doradcoi-grupi-ekspertiv-z-vidboru-suddiv-ksu/.
7. CDL-AD(2022)054-e Ukraine – Opinion on the draft law «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on improving the procedure for the selection of candidates for the position of judge of the Constitutional Court of Ukraine on a Competitive Basis», adopted by the Venice Commission at its 133rd Plenary session (Venice, 16—17 December 2022). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)054-e.
8. Ключові проблеми діяльності Конституційного Суду України. Центр політико-правових реформ. 12.02.2021 р. URL: https://pravo.org.ua/klyuchovi-problemy-diyalnosti-konstytutsijnogo-sudu-ukrayiny//.
9. Якубов Б. В. Особливості конституційного контролю в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз з українськими реаліями. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 172—175. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/40.
10. Шевчук І. М. Процедура ампаро як форма конституційного контролю в Мексиці. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2015. Вип. 17(2). С. 148—150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_17%282%29__40.
11. Застосування судами Конституції України: доктрина і практика / О. Ю. Водянніков, О. В. Грищук, В. В. Лемак, Д. Г. Михайленко, О. В. Совгиря [та ін.]; упоряд.: А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. Київ: ВАІТЕ, 2022. 603 с.
12. Спінчевська О. М. Конституційний юрисдикційний процес в Україні: сучасний стан та перспективи удосконалення: монографія. Київ: КНТ, 2022. 246 с.