PDF

Приєднуйтесь!

УДК 349.3

DOI 10.37749/2308-9636-2021-6(222)-5

Г. А. Трунова,

кандидат юридичних наук, доцент,

старший науковий співробітник

відділу проблем цивільного, трудового

та підприємницького права Інституту держави і права

імені В. М. Корецького НАН України

ID ORCID  0000-0002-1829-2561

 

КАТЕГОРІЯ «БІДНІСТЬ» У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ

У статті на основі аналізу чинного законодавства, правозастосовної практики та наукових доробок у сфері забезпечення права громадян на гідний життєвий рівень досліджено питання подолання бідності в Україні як категорії соціального ризику в праві соціального забезпечення. Звертаючись до міжнародно-правових стандартів у визначенні гідного рівня існування людини, вироблені окремі пропозиції щодо напрямів подолання бідності та соціального відчуження  в Україні.Ключові слова: гідний життєвий рівень, бідність, соціальне відчуження, прожитковий мінімум, право соціального забезпечення, соціальний ризик.

 

Список використаної літератури

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії подолання бідності» від 16 березня 2016 р. № 161-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-р#Text.
 2. Цілі сталого розвитку України – Поточний прогрес у розрізі цілей та завдань. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/ukr4/index.html#.
 3. Звіт про виконання Стратегії подолання бідності за 2016—2020 роки. URL: https://www.msp.gov.ua/news/20063.html?PrintVersion.
 4. Протокол 5А. Международная конференция труда — 109-я сессия, 2021 г. Доклады Комитета по реагированию на COVID. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_803441.pdf.
 5. Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 176 с.
 6. Проблемы Общей части права социального обеспечения: монография. Москва: Проспект, 2017. 416 с.
 7. Лушникова М. В. Лушников А. М. Курс права социального обеспечения. М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. 600 с.
 8. Хрестоматія історії держави і права в Україні: у 2-х т. / за заг ред. В. Д. Гончаренка. Том 1. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. 472 с.
 9. Закон України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)» від 14 вересня 2006 р.  № 137-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-16#
 10. Измерение бедности и социальной интеграции в ЕС: достижения и дальнейшие улучшения. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. Конференция европейских статистиков. 2014. URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2013/WP25_Eurostat_D_Rus__Final.pdf.
 11. Углубленный анализ темы измерения социальной изоляции. Европейская экономическая комиссия. Конференция европейских статистиков. 2018. URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_18_Rus.pdf.
 12. «КОМПАС»: Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді. Рада Європи. 2012. URL: http://humra.org/wp-content/uploads/2016/03/compass_UA.pdf.
 13. Tulkens Françoise. The European Convention on Human Rights and the Economic Crisis: The Issue of Poverty. EUI Working Paper AEL 2013/8. URL: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/28099/AEL_2013_08.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 14. Ярошенко О. М. Проблеми забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. Проблеми законності. 2019. Вип. 145. С. 106—117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2019_145_10.
 15. Труд как средство борьбы с нищетой. Международное Бюро Труда. Женева. 2003. URL: https://www.ilo.org/public/russian/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf.
 16. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р. № 2862-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text.
 17. Иванова Р. И. Проблемы бедности и ее решение в нормах права социального обеспечения // Роль социального обеспечения в решении проблем бедности и совершенствовании преподавания права социального обеспечения: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конференции. М., 2004. С. 21.
 18. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р. № 2017-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text.
 19. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. № 966-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text.
 20. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні» від 19 травня 2020 р. № 620-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-IX#Text.
 21. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 615 с.