PDF

УДК 340(063):343.2/7(477):438     

DOI 10.37749/2308-9636-2020-2(206)-4

В. В. Аброськін,

кандидат юридичних наук,

ректор Одеського державного університету внутрішніх справ,

генерал поліції ІІ рангу

 

Б. В. Кіндюк,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач Науково-дослідної лабораторії

з проблемних питань протидії наркозлочинності

Одеського державного університету внутрішніх справ

 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2001 р. ТА  КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 1997 р.

У статті розглянуто причини прийняття та основні положення Кримінального кодексу України 2001 р. та  Кримінального кодексу Польщі 1997 р. За допомогою кількісних показників зроблені висновки щодо пріоритетних напрямів правового регулювання двох кодифікованих актів та розподілення текстового матеріалу. Показано, що загальний обсяг змісту КК України 2001 р. значно перевищує обсяг КК Польщі 1997 р. та відрізняється більш гуманною системою покарань.

Ключові слова: Кримінальний кодекс, Україна, республіка Польща, кількісні показники, злочин, міри покарання, порівняльний аналіз.

 

Список використаної літератури

  1. Колос М. І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: 12.00.08; Національний ун-т «Острозька академія». Ірпінь, 2019. 42 с.
  2. Тимофєєва Л. Ю. Гуманістична парадигма кримінального права України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2019. 20 с.
  3. Тацій В. Я. Десять років чинності Кримінального кодексу України: здобутки та шляхи вдосконалення // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. Харків: Право, 2011. С. 29—34.
  4. Копиленко О. Л., Кіндюк Б. В. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам’яток права // Юридична Україна. 2016. № 7–8. С. 4–12.
  5. Навроцький В. О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). Київ: Атіка, 2001. 272 с.
  6. Buchala K. System kar, srodkow karnych i zabezpieczajacych w projekcie Kodeksu karnego z 1990 r. // Panstwo i Prawo. 1991. № 6. S. 25.