PDF

УДК 340.15(47+57):343.57″1960/1961″

DOI 10.37749/2308-9636-2020-2(206)-5                            

М. M. Коцур,

адвокат, об’єднання адвокатів

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО  РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В СРСР У ПЕРІОД 19601991 рр.

У статті розглянуто динаміку нормативно-правових актів, спрямованих на боротьбу з наркоманією, які приймалися в СРСР у період з 1960 по 1991 рр. Показано, що Указ Президії ВР СРСР 1974 р. значно посилив кримінальну відповідальність за такі злочини, порівняно з КК УРСР 1960 р. Доводиться, що значну роль у визначенні кваліфікації таких злочинів відіграли Постанови Пленумів Верховного Суду СРСР.

Ключові слова: Кримінальний кодекс, Указ, наркотики, злочини, Верховний Суд СРСР, кримінальна відповідальність.

 

Список використаної літератури

  1. Карпович К. А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением наркомании: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.01. Ростов на Дону, 1972. 16с.
  2. Габиани А. А. Криминологические аспекты потребления наркотиков // Советское государство и право. 1987. № 7. С. 64–69.
  3. Колесник О. В. Уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в СССР: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 1978. 16 с.
  4. Онищук І. І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах: монографія. Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, 2014. 228 с.
  5. Желваков Э. Ответственность за незаконный посев или выращивание наркотикосодержащих культур // Законность. 1985. № 9. С. 45–48.
  6. Гусев С. И. Актуальные проблемы борьбы с наркоманией // Советское государство и право. 1988. № 5. С. 83–91.