PDF

УДК 340.115:34.03:(349.6:630)

DOI 10.37749/2308-9636-2020-7(211)-7

М. В. Юркевич,

голова Господарського суду Львівської області

 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У статті розглянуто методологію дослідження юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства, а також методологічний інструментарій, характерний саме цій сфері юриспруденції, що забезпечує комплексне і всебічне вивчення цього феномена. До методологічних підходів, що мають вирішальне значення для розкриття цієї теми, віднесено системний, історичний та потребовий підходи. Наведено приклади нормативно-правових актів, які досліджувалися за допомогою системного, логічного, історико-хронологічного та герменевтичного методів.

Ключові слова: юридична відповідальність, лісове законодавство, методологія, методологічний підхід, метод, загальнонаукові методи, нормативно-правовий акт, міри покарання.

 

Список використаної літератури

 1. Костицький М.В. Деякі питання методології юридичної науки. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. №  С. 3–11.
 2. Сурилов А. В. Теория государства и права: учеб. пособие. Киев-Одесса: Вища школа, 1989. 439 с.
 3. Філософія права: проблеми та підходи: навч. посіб. / за заг. ред. П.М. Рабіновича. Львів: Юрид. фак. Львівськ. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. 332 с.
 4. Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку. Психологія і суспільство. 2015. № 4. С. 33–
 5. Ображиев К. В. Системный подход в юриспруденции: теоретико-методологические основы. Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Сер. Философия. 2012. № 1, т. 2. С. 89–96.
 6. Коритко Л. Я. Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угорській імперії: історико-правий вимір (на матеріалах Східної Галичини 1867–1918 рр.): монографія. Івано-Франківськ: Вид-во Супрун В.П., 2016. 432 с.
 7. Дамирли М. А. Цели, задачи и функции историко-правового познания. Митна справа. 2003. № 4. С. 46–
 8. Рабінович П. М. Потребовий підхід – безальтернативний інструмент виявлення соціальної сутності права і держави. Наукові праці Одеської національної юридичної академії: зб. наук. пр. Одеса, 2009. Т. 8. С. 45–53.
 9. Ващук Д. «Абыхмо дεръжали ихъ пωдлѢ права ихъ зεмъли» (Населення Київщини та Волині і великокнязівська влада в XV–XVI ст.): монографія. Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. 320 с.
 10. Манжул І. В. Визначення методів пізнання в науковій літературі. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 11. С. 11–17.
 11. Тагиров Т. В. Виды юридической ответственности в сфере экологопользования. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 9. С.152–155.
 12. Коршун А. О. Нормативно-правові гарантії забезпеченн прав і сводоб внутрішньо переміщений осіб. Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24–25 квітня 2020р.). Запоріжжя, 2020. С. 22–26.