PDF

УДК 347.961

DOI 10.37749/2308-9636-2022-7(235)-3

М. К. Галянтич,

завідувач відділу проблем приватного права

Науково-дослідного інституту

приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України,

доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент НАПрН України

 

В. М. Короленко,

провідний науковий співробітник

лабораторії захисту суб’єктивних прав

відділу проблем приватного права

Науково-дослідного інституту

приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДПОВІДНИХ ПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У статті висвітлюються питання нотаріального посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна та державної реєстрації відповідних прав, яке зазнає сутнісної трансформації в останні місяці. Поряд із співставленням норм чинного законодавства здійснено також ґрунтовний комплексний аналіз останніх праць провідних вітчизняних цивілістів і аргументовано власне бачення ключових питань у досліджуваній проблематиці.

У статті використано низку методологічних інструментів для всебічного дослідження та ґрунтовного доведення нагальної необхідності укріплення єдності, внутрішньої пропорційності та несуперечливості законодавчого масиву нашої держави, приведення його у відповідність до потреб соціальної практики та реалій сьогодення. У статті аргументована вкрай висока актуальність запровадження оновленого інституційно- правового механізму, здатного оперативно і ефективно розвивати та захищати в цілому єдиний український правовий простір, завчасно попереджувати прогалини у законодавчому полі нашої країни.

Ключові слова: нотаріат, правочини із нерухомістю, нотаріальне посвідчення, державна реєстрація.

Список використаної літератури

 1. Грубінко А. Історія держави i права зарубіжних кpaїн. Bohdan Books. 2022. 656 с.
 2. Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164: Постанова Кабінету Міністрів України від 6.03.2022 р. № 209 https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220209?ed=2022_03_06 (дата звернення – 04.07.2022 р.).
 3. Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 р. № 209 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#Text (дата звернення – 03.07.2022 р.).
 4. Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 р. № 164 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-%D0%BF#Text (дата звернення – 04.07.2022 р.).
 5. Коровайко О. Правове регулювання державної реєстрації прав на нерухоме майно за часів української Незалежності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 116—9.
 6. Майданик Р. А. Речове право: підручник. Київ: Алерта, 2019. 1102 с.
 7. Майка Н. В. Набуття речових прав на чуже нерухоме майно в цивільному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 20 с.
 8. Мартинюк О. Проблеми державної реєстрації прав на нерухоме майно. Часопис Київського університету права. 2014. № 3. С. 175—177.
 9. Павлова Н. Щодо важливості організації та планування при розслідуванні шахрайства з нерухомістю. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності: збірник матеріалів засідання № 2 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 24 червня 2022 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С. 224—226.
 10. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text (дата звернення – 01.07.2022 р.).
 11. Спасибо-Фатєєва І. В. Значення державної реєстрації для набуття права власності на нерухомість. Право України. № 11. 2020. С. 127—141.
 12. Тамаря Я. Зарубіжний досвід державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Національний юридичний журнал. 2016. № 12. С. 66—69.
 13. Falconbridge J. D. Contract and Conveyance in the Conflict of Laws: Part Two. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, Vol. 81, No. 7 (May, 2019). P 817—846.
 14. Fazilatfar H. The impact of supervening illegality on international contracts in a comparative context. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa. Vol. 45, No. 2 (JULY 2018). Pp. 158—188.

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк