PDF

УДК 347.12:366.01

DOI 10.37749/2308-9636-2022-9(237)-3

О. І. Нелін,

доктор юридичних наук, професор

ОХОРОНА І ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНИЙ СИНТЕЗ

Досліджено питання охорони і захисту прав споживачів у сфері надання туристичних послуг. Відзначено, що успішна діяльність на ринку туристичних послуг потребує як задоволення потреб клієнтів, так і належного захисту прав споживачів у сфері надання туристичних послуг. Підкреслено, що охорону і захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг забезпечує значна кількість нормативно-правових актів, деякі з них є недосконалими, породжують цивільно-правові спори, розбіжності і вимагають подальшого доопрацювання та узгодження. Розглянуто способи вирішення цивільно-правових спорів у наданні турпослуг: позасудовий, судовий та спеціальний: а) адміністративний; б) нотаріальний.

Ключові слова: споживачі турпослуг, туристи, туристична послуга, права споживачів у сфері туризму, відповідальність за порушення прав споживачів, механізм захисту прав споживачів: позасудовий та судовий.

 

Список використаної літератури

 1. Брусільцева Г. М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 214 с.
 2. Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 272 с.
 3. Нелін О. І. Актуальні питання правового регулювання туризму в Україні в контексті європейської інтеграції і гармонізації національного законодавства // Юридична Україна. 2014. № 12. С. 4—9.
 4. Козловський Є. В. Зазначена праця. С. 6.
 5. Герасименко В. Г., Галасюк С. С. Організація надання туристичних послуг: навч. посіб. Одеса: Атлант, 2014. 242 с.
 6. Станкова І. М. Захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг // Часопис цивілістики, 2017. Випуск 23. С. 53—57.
 7. Герасименко В. Г., Галасюк С. С. Зазначена праця. С. 188—190.
 8. Нелін О. І. Суд, правоохоронні і правозахисні органи України: підручник. 2-ге вид., вип. і доп. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2015. 503 с.
 9. Нелін О. І. Права та свободи людини і громадянина в Україні та їхній захист: навч. посіб. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. 299 с.
 10. Нелін О. І. Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб // Юридична Україна, 2016. № 7—8. С. 46—50.
 11. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18—22. Ст. 144.
 12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461.
 13. Матвієнко А. Т. Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм». Київ: Київський державний коледж туризму та готельного господарства, 2021. 220 с.
 14. Про захист прав споживачів: Закон України № 1023-ХІІ від 12.05.1991 // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. Ст. 379.
 15. Нелін О. І. Розмежування цивільно-правової відповідальності туроператора та турагента перед замовником туристичних послуг: проблеми теорії та практики // Юридична Україна, 2022. № 2. С. 36—44.

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк