PDF

УДК 347

DOI 10.37749/2308-9636-2022-3(231)-4

С. В. Семіног,

кандидат юридичних наук,

науковий співробітник Науково-дослідного інституту

приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака

НАПрН України

 

 

НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Стаття присвячена аналізу новел законодавства щодо регулювання відносин за договором споживчого кредиту (позики) в умовах воєнного стану. У вказаному контексті проведено огляд актів вторинного права ЄС, вітчизняного законодавства та висновків Конституційного суду України, положеннями яких, визначено споживача більш слабкою стороною, яка підлягає особливому правовому захисту з урахуванням принципів справедливості, добросовісності і розумності у відносинах споживчого кредитування.

Увага приділена порядку виплати процентів, штрафів, пені за договорами споживчого кредиту.

У цьому зв’язку проаналізовано ключові моменти новел чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 5 березня 2022 р. № 2120-IX (далі – Закон 2120-IX), положеннями якого комплексно врегульовані питання, розв’язання яких передбачено упродовж періоду дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Відповідно до Закону № 2120-IX «Прикінцеві та перехідні положення» ЦК України та інші закони доповнено нормою про звільнення позичальників від обов’язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені), нарахованих включно з 24 лютого 2022 р. та заборони збільшення процентної ставки за користування кредитними коштами.

На підставі аналізу законодавства зроблено висновок, що умовах воєнного стану, позичальник за договором споживчого кредиту не звільняється від виконання зобов’язання повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами, які визначені умовами договору. Разом з тим, законодавець забороняє підвищення процентів за користування кредитними коштами та встановлює скасування сплати позичальником неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, що передбачені договором про споживчий кредит, нарахованих включно з 24 лютого 2022 р.

Водночас положення, визначені пунктом 18 розділу «Прикінцевих та перехідних положень» ЦК України не є самостійною нормою та встановлюють приписи на період діючої ситуації і після її закінчення вичерпують свою дію.

На підставі наведеного, об’єктивно було б закріплення зазначеного положення частиною 3 ст. 625 ЦК України та Законами України «Про споживче кредитування», «Про правовий режим воєнного стану» та «Про правовий режим надзвичайного стану».

Ключові слова: воєнний стан, загроза суспільному благополуччю, споживче кредитування, договір кредиту, імперативні норми, виконання зобов’язань, процентна ставка, неустойка, штраф.

 

Список використаної літератури

  1. Директива № 2008/48/ЕС Європейського парламенту та Ради ЄС «Про договори споживчого кредитування». (Страсбург, 23 квітня 2008 р.)
    URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b19#Text.
  2. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 39/248 «Керівні принципами для захисту інтересів споживачів» від 9 квітня 1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_903#Text.
  3. Рішення Конституційного суду України у справі№ 1-12/2013 від 11 липня 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-13#Text.
  4. Цивільний Кодекс України // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40—44), ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
  5. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 5 березня 2022 р. № 2120-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#n148.
  6. Узагальнення судової практики //Листвід 07.10.2010 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/vss00014?an=481&ed=2011_12_01.
  7. Про споживче кредитування //(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.2). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text.