PDF

УДК 342.7:355.244.2(477)

DOI 10.37749/2308-9636-2020-7(211)-1

О. І. Нелін,

доктор юридичних наук, професор,

академік Академії нотаріату України

 

ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Досліджуються основні концептуальні підходи до розуміння ідеології забезпечення прав і свобод людини в Україні, особливості її впливу на нормотворчі процеси та правозастосування. Аналізується багатоаспектність даної категорії на практиці. Відзначається, що в Україні реалізація, охорона та захист прав і свобод людини не стали домінуючими, що існують суттєві протиріччя між декларативною і практичною сферами забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Окреслюються контури її подальшого розвитку та впровадження у національну правову ідеологію держави.

Ключові слова: права та свободи людини та громадянина, правова держава, національна правова доктрина, міжнародне право, імітація прав людини, конституційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини.

 

Список використаної літератури

 1. Сокуренко В. В. Права людини як фундаментальна цінність // Національні та міжнародні механізми захисту прав людина: тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квітня 2016 р.) МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ. Харків 2016. 216 с.
 2. Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні: монографія / з а ред. Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук. Київ: ТОВ «Видавництво юридична думка», 2007. 424 с.
 3. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпе-чення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія. Київ: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. 472 с.
 4. Нелін О. І. Права та свободи людини і громадянина в Україні та їхній захист: навч. посіб. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. С. 85—86.
 5. Кампо В. М. Проблемы и перспективы развития украинской модели конституционной юстиции // Сравнительное конституционное образование. 2011. № 3(82). С. 155—
 6. Волинка К. Г. Проблеми становлення єдиного механізму забезпечення прав і свобод особи // Вісник Запорізького юридичного інституту: наук.-практ. зб. 2000. № (12). С. 38—48.
 7. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. Харьков: Факт, 2000. С. 333.
 8. Нелін О. І. Ідеологія захисту прав людини в Україні в мирний час і під час збройних конфліктів (війни) // Юридична Україна. 2019. № 5 (197). С. 46—51.
 9. Алексеев С. С. О праве и правах человека в жизни современного общества // (Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и институты). М., 2006. 468 с.
 10. Воскресенский А. Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. М.: Аспект Пресс, 2007. 190 с.
 11. Батанина И. А. Проблемы демократизации российского общества в современной западной социологии // Проблемы конституционного развития России на современном этапе: Материалы научно-практической конференции / под ред. С. А. Комарова. Рязань, 1994. С. 188—
 12. Медушевский А.Н. Конституционная ретрадиционализация в Восточной Европе и России // Сравнительное конституционное право образование. № 1. С. 13—32.