УДК 347.6

DOI 10.37749/2308-9639-2023-10(250)-1

О. І. Нелін,
доктор юридичних наук, професор

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Й АДАПТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТУРИЗМ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Стаття присвячена правовим аспектам євроінтеграційних процесів в Україні й адаптації вітчизняного законодавства про туризм до законодавства Європейського Союзу. Відзначено, що адаптація законодавства України до законодавства ЄС є однією з основних складових процесу інтеграції України до ЄС. Запропоновано основні заходи з наближення законодавства України про туризм до правових засад ЄС: розроблення пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про туризм»; скасування ліцензування туроператорської діяльності та впровадження альтернативного механізму ефективного регулювання діяльності туроператорів; скасування обов’язкової категоризації готелів; підтримка малого бізнесу у сфері туризму.

Ключові слова: євроінтеграційні процеси в Україні, адаптація законодавства України про туризм з нормами ЄС, туризм, туристичні послуги, туристична діяльність, внесення змін до Закону України «Про туризм».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Соловйов Д. І. Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні [Електронний ресурс] URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchtei/2011_4/NV-2011-V4_43.pdf.
 2. Науменко Я. І. Завдання та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні. Я. І. Науменко//Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: зб. наук. статей. К.: Слов’янський діалог, 1995. 244 с.
 3. Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності [текст]: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури». 2015. 272 с.
 4. Чкан А. С. Стан та проблеми фінансування сфери туризму України [Електронний ресурс]/А.С. Чкан. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Inek/2012_10/35.pdf.
 5. План дій «Україна – Європейський Союз» [Електронний ресурс]. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi:javascript:opendoc («994_693»).
 6. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами – членами від 14.06.1994 р. // Офіційний вісник України. 2006. № 24. С. 203.
 7. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних текстів законів станом на 01 лютого 2012 р. К.: «Центр учбової літератури». 2012. 242 с.
 8. Матвієнко А. Т. Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм». Київ: Київський державний коледж туризму та готельного господарства, 2021. 220 с.
 9. Нелін О. І. Актуальні питання правового регулювання туризму в Україні в контексті європейської інтеграції і гармонізації національного законодавства // Юридична Україна, 2014. № 12. с. 4–9.
 10. Нелін О. І. Гармонізація законодавства України про туризм з нормами Європейського Союзу: необхідність назріла//Юридична Україна. 2022. № 7. с. 43–50.
 11. Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 991//Офіційний вісник України. 2015. № 97. с. 11.
 12. Брусільцева Г. М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2019. 214 с.
 13. Сервер Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua.