PDF

УДК 352.656

DOI 10.37749/2308-9636-2022-7(235)-1

В. В. Кадала,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного та господарського права факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту

Донецького державного університету внутрішніх справ

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Стаття присвячена дослідженню питання користування землями державної та комунальної власності при здійсненні перевезень залізничним транспортом. Встановлено, що питання користування землями державної та комунальної власності при здійсненні перевезень залізничним транспортом мають певні невирішені частини: користування землями різних форм власності, передачу земель до державної, комунальної та приватної власності, недосконалість законодавства щодо функціонування залізничного транспорту у зв’язку з реформуванням галузі та нормативно-правового забезпечення її діяльності викликає переплату окремих видів податків за землі транспорту, що у свою чергу спричиняє занепад та порушення процесу відновлення інфраструктури та парку залізничного транспорту, неякісне та несвоєчасне надання послуг в цій сфері, повільне вирішення питань щодо джерел фінансування підприємств залізничного транспорту та ін. Окремо постають питання порушення права користування землями залізничного транспорту іншими особами та необхідності якнайскорішого усунення такого порушення, оскільки перешкоджання діяльності залізничного транспорту може становити цілу низку негативних наслідків.

Законодавством заборонено передавати землі під залізницями у приватну власність. Неодностайна судова практика щодо земель, які надані в користування для потреб залізничного транспорту потребує відповідного реагування з боку Верховного Суду. Комплексне оновлення законодавства, що регламентує діяльність залізничного транспорту, потребує вивчення питання щодо відповідного корегування законодавства в частині впорядкування земельних відносин, що у свою чергу, зумовлює проведення подальших наукових розробок в цьому напрямі.

Ключові слова: публічне адміністрування, землі державної власності, землі комунальної власності, землекористування, земельні відносини, залізничний транспорт.

Список використаної літератури

 1. Лісова Т. В. Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми: монографія. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого; ред. Г. М. Соловйова; відп. за вип. Н. М. Ярошенко. Харків: Юрайт, 2020. 394 с.
 2. Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика: монографія / Р. О. Мовчан; передмова д-ра юрид. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України О. О. Дудорова. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 1152 с.
 3. Шульга А. М. Земельні ресурси України під охороною закону про кримінальну відповідальність: монографія. Харків: Юрайт, 2019. 668 с.
 4. І. О. Костяшкин, О. В. Луцюк Правове забезпечення сталого розвитку як умова раціонального використання земель. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право № 67 (2021). С. 144–150.
 5. Господарське право: підручник. О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх [та ін.]; за ред. О. П. Подцерковного. Х.: Одіссей, 2010. 640 с.
 6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербіна та ін.; за заг. ред. В. К. Мамутова. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 688 с.
 7. Волік В. В. «Про майнову основу діяльності суб’єктів у галузі міського транспорту». Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право», 2014. № 6. URL: http://www.pap.in.ua.
 8. Булгакова В. Транспортне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. I. В. Булгакова, О. В. Клепікова. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. 536 с.
 9. Клепікова О. В. Правова організація транспортної системи України: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 444 с.
 10. Транспортне право України: підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. за ред. М. Л.Шелухіна. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 896 с.
 11. ШульженкоФ. П. Транспортне право: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Ф. П. Шульженко, Р. С. Кундрик. Київ: КНЕУ, 2004. 214 с.
 12. Рішення Господарського суду Рівненської області від 16 квітня 2018 р. Справа № 918/129/17. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/73520988/.
 13. Постанова Верховного Суду України від 24.06.2015. № 3-305гс15. URL: https://zib.com.ua/ua/118575.html.
 14. Даугуль В., Алексенко А. Актуальні питання використання земель сільськогосподарського призначення органами місцевого самоврядування. Харків: Фактор, 2018. 176 с.
 15. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності. Закон України від 03.03.1998 р. № 147/98-ВР. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z980147.html.
 16. Постанова Вищого господарського суду України. Справа № 5011-38/13217-2012. URL: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_4205130.html.

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк