PDF

УДК 347.77/78:004.4](477)(045)

DOI 10.37749/2308-9636-2021-4(220)-5

Д. С. Прилипко,

аспірантка КНУ імені Тараса Шевченка,

інститут права, кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ТВОРИ В ІТ-СФЕРІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

У статті досліджено проблеми правового регулювання авторських прав на службові твори в ІТ-сфері. За результатами проведеного дослідження встановлено, що у законодавстві України комп’ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах). При цьому запропоновано доповнити законодавче визначення вказівкою на те, що комп’ютерна програма — це алгоритм. З’ясовано, що сучасне програмне забезпечення, яке часто широко використовує графічні зображення, більше схоже на художній твір, ніж на літературний. На відміну від літературних творів, текст комп’ютерної програми (вихідний чи об’єктний код) не має самостійної цінності без можливості його застосування в комп’ютері. Встановлено, що не вирішеною нині залишається також колізія правових норм щодо авторських прав на службові твори, у тому числі й комп’ютерні програми. Проілюстровано, що незважаючи на існуючу в законодавстві презумпцію авторства, суди беруть до уваги лише документальні докази такого авторства. Встановлено, що неналежне оформлення відносин між працівником і роботодавцем, а також розподіл майнових прав на створений працівником об’єкт авторського права є однією з найбільш вагомих помилок у цій сфері. Запропоновано законодавчо закріпити зміст договору про створення комп’ютерної програми як службового твору. Зокрема, у зміст даного виду договору пропонується включити умови щодо передачі майнових прав, усі способи та межі використання комп’ютерної програми як службового твору, вказівку про те, з якого моменту майнові права передаються роботодавцеві. Наголошується на тому, що факт передачі майнових прав на комп’ютерну програму як службовий твір мав би підтверджуватись окремим актом.

Ключові слова: правове регулювання, авторські права, службовий твір, ІТ-сфера, комп’ютерна програма.

 

Список використаної літератури

  1. Цивільний кодекс України: закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15 (дата звернення: 28.01.2021).
  2. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3792-12 (дата звернення: 28.01.2021).
  3. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0005700-10#Text (дата звернення: 28.01.2021).
  4. Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія. Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2017. 150 с.
  5. Категорія справи № 200/10952/19: цивільні справи (з 01.01.2019 р.); справи позовного провадження; справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них: щодо авторських прав. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87041861 (дата звернення: 28.01.2021).
  6. Гукова А. Р. Правовий статус окремих суб’єктів правовідносин в ІТ-праві. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 82—84.
  7. Лопошук Д. В., Яскорський М. О. Про необхідність виокремлення комп’ютерних програм з об’єктів охорони авторським правом в окрему категорію. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 130—132.
  8. Судаков В. Розв’язання колізій щодо виникнення виключних майнових прав на об’єкт авторського права, який створено на замовлення роботодавця (службовий твір). Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5. С. 30—38.
  9. Щербина Є. М., Гетьман Я. В. Проблемні питання правової охорони комп’ютерних програм як об’єктів авторського права. Право і суспільство. 2018. № 6. С. 58—62.