PDF

УДК 351.746:(477):(477)=161.2

DOI 10.37749/2308-9636-2020-9(213)-1

С. Г. Гордієнко,
доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри національної безпеки

навчально-наукового інституту права

ім. князя Володимира Великого МАУП

 

СКЛАДОВІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ЗА СФЕРАМИ ЇЇ БУТТЯ

У роботі визначаються складові безпеки України за сферами її життєдіяльності: політика, економіка, воєнна сфера тощо.

У сучасному світі рушійною силою економіки стають якісно нові знання, тому структуру економіки, як інноваційної, можна звести до наступної формули: загальна економіка = економіка науки + науково-технологічна економіка + економіка матеріального виробництва.

Економіку, на нашу думку, схематично можна відобразити так: економіка науки (інформація => інформаційні ресурси => інноваційна діяльність => якісно нові знання => інтелектуальні ресурси), науково-технологічна економіка та економіка матеріального виробництва.

Тобто безпека держави залежить, в першу чергу, від її політичної складової із забезпечення економічної безпеки суспільства.

Безпека держави як системи політичної влади в Україні залежить від її політичної, економічної, наукової та науково-технологічної складових, які є фундаментом інноваційної політики України.

Ключові слова: політика, політологія, національна безпека та механізми її забезпечення, політична безпека, національна безпека та механізми її забезпечення, показники політичної безпеки, загрози політичній безпеці, внутрішня політична безпека держави, виклики внутрішній політичній безпеці, зовнішня політична безпека держави, політична економіка, політекономія, наука та інформація, Концепція економічної безпеки, компетенція державних органів у забезпеченні безпеки держави.

 

Список використаної літератури

  1. Васенко В. К. Вплив неконтрольованої економіки на економічну безпеку держави / Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро- та мікровимір: монографія / за ред. Черевка О. В. Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А. Черкаси, 2014. С. 352–374.
  2. Гордієнко С. Г. Забезпечення економічної безпеки держави контррозвідкою СБ України // Проблеми контррозвідувального захисту економічної безпеки держави: Тези доп. та наук. повідомлень наук.-практ. конференції (м. Харків, 19 грудня 2003 р.) Харків: ФПС для СБ України (СФ) у складі Нац. юрид. акад. України, 2004. С. 55–61.
  3. Гордієнко С. Г. Сутність та зміст поняття «державна безпека» // Стратегічна панорама. Київ, 2003. № 2. С. 114—120.
  4. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1. / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.
  5. Косілова О. І. Політична безпека в системі національної безпеки України «Правова інформатика», № 1(29) / 2011. С. 72.
  6. Кравчук О. Ю. Особливості політичної безпеки України // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. URL: http://ena.lp.edu.ua Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 23, 2011. С. 86.
  7. Кравчук О. Ю. Політична безпека України як наукова і практична проблема // Політичні науки // Міжнародний науковий журнал // № 6, т. 3, 2016.
  8. Лекарь С. І. Економічна безпека України: поняття та сутність термінології // Науковий Вісник 1´2012 Львівського державного університету внутрішніх справ. C. 4–16.
  9. Мартиненко В. В. Теоретичні основи та сутність економічної безпеки України // Економіка пром-сті. 2010. № 3. С. 41—47.