PDF

УДК 342.9

DOI 10.37749/2308-9636-2020-9(213)-2

Ю. В. Корнєєв,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри господарського та адміністративного права

Національного технічного університету України «Київський політехнічний

інститут імені Ігоря Сікорського»

В. В. Стоколос,

студент 6 курсу

факультету соціології і права

НТУУ «Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

 

                         ЗАГАЛЬНІ РИСИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ

                                         ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

У статті розглянута історія антикорупційної політики в Україні та сучасний стан законодавчої бази. Розглянуті різноманітні підходи правових регуляцій та етимологія антикорупційного права. Вагомий акцент робиться на дослідженні інституціональної бази нашої держави, а саме на вивченні функціонування таких державних структур як Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий Антикорупційний Суд. Проводиться аналіз історичної ретроспективи з урахуванням політичних подій задля кращого правового аналізу. Виходячи з рекомендованого обсягу роботи, стан антикорупційної політики розглядається фрагментарно.

Ключові слова: нормативно-правовий акт, антикорупційне законодавство, правова доктрина, інституціональна база.

 

Список використаної літератури

  1. Гінда В. В. У СРСР корупції не було, а лише хабарництво // ZBRUC. 2015. URL: https://zbruc.eu/node/44830.
  2. Боротьба з корупцією в СРСР при Сталіні // BIZREVIEW. 2018. URL: http://bizreview.com.ua/koruptsiya-v-srsr-metodi-borotbi-pokarannya/.
  3. Яковенко С. Б. Генезис та розвиток корупції: історичний аспект // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2015. С. 14.
  4. Пасхавер А. Теневая экономика Украины в переходном периоде // Деловой мир. 1996. № C. 45—60.
  5. Закон України Про боротьбу з корупцією // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 34, ст. 266). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356/95-%D0%B2%D1%80#Text.
  6. Україна стала сороковим членом групи держав Ради Європи проти корупції (греко) // Міністерство Юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/ukraina-stala-sorokovim-chlenom-grupi-derjav-radi-evropi-proti-koruptsii-greko-6134.
  7. Закон України «Про запобігання корупції» // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст. 2056). 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.
  8. Охтирська Н. О. Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії // Наукова Бібліотека. 2018.
  9. Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть ВВП — або 846 млрд гривень — перебуває в тіні // Національний Банк. 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini–mayje-chvert-vvp–abo-846-mlrd-griven–perebuvaye-v-tini.