УДК 351

DOI 10.37749/2308-9639-2024-2(254)-1

Н. А. Савінова,
д. ю. н., с. н. с., директор навчально-наукового інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія»

СТРАТЕГІЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЗА МОРСЬКОЮ ДОКТРИНОЮ УКРАЇНИ

Україна, як морська держава, в умовах війни та миру має дбати про безпеку цього статусу, своїх морських привілеїв та обов’язків перед іншими акторами в сфері використання Світового океану. На сьогодні в державі присутнє надто вузьке розуміння морської безпеки, яке, фактично, не охоплює всіх безпекових аспектів, котрі формують такий напрям на загально політичному рівні, та на рівні правової політики держави.

В статті запропонований кардинально новий підхід до оцінки змісту і наповнення поняття «морська безпека» з урахуванням основних настанов Закону України про основи національної безпеки та базового стратегічного акту України в сфері формуванні політики України як морської держави – Морської доктрини України на період до 2025 р., а також запропоновані етапи наукового рівня формування дієвої і ефективної стратегії правової політики морської безпеки України.

Ключові слова: морська держава, морська безпека, правова політика морської безпеки, стратегія правової політики, національна безпека на морі, Морська доктрина, національні інтереси в морі, загрози національній безпеці в сфері морської діяльності, асоціація України з ЄС.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Морська доктрина України на період до 2035 р., затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307. Офіційний вісник України від 14.12.2009 — 2009 р., № 94, с. 46, ст. 3216 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text.
  2. Железняк Н. А. Поняття державної правової політики та її загальна характеристика. Наукові записки КНЕУ. Т. 21 Юридичні науки. 2003. с. 8—14.
  3. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. 2001. № 8.
  4. Рішення Конституційного Суду України N17/81-97 у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство»). Офіційний вісник України від 27.08.1998 — 1998 р., № 32, с. 59, ст. 1209, код акту 5855/1998 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98#Text.
  5. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. № 964-IV Офіційний вісник України від 01.08.2003 — 2003 р., № 29, с. 38, ст. 1433, код акту 25801/2003. Текст документу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text.
  6. Ліпкан В. А. Національна безпека України: кримінально-правова охорона: [навчальний посібник]/В. А. Ліпкан, І. В. Діордіца. К.: КНТ, 2007. 292 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека) с. 10—12.
  7. Денисов А. І. Правові засоби забезпечення національної міграційної безпеки України. Інформація і право 2018 № 2(25). С. 110—116. URL: https://ippi.org.ua/denisovaipravovizasobizabezpechennyanatsionalnoimigratsiinoibezpekiukrainist-110—116.
  8. Ястремська О. М., Мажник Л. О. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 132 с.
  9. Угода між Україною — з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами — з іншого боку. Офіційний вісник України від 26.09.2014 — 2014 р., № 75, т. 1, с. 83, ст. 2125. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.