PDF

УДК 347.961:342.721

DOI 10.37749/2308-9636-2021-8(224)-4

О. І. Нелін,

доктор юридичних наук, професор,

академік Академії нотаріату України

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ НОТАРІУСОМ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Стаття присвячена сучасним проблемам захисту та охорони нотаріусом суб’єктивних цивільних прав. Наголошується, що захист здійснюється нотаріусами за наявності правового конфлікту в рамках окремих нотаріальних дій, що на відміну від різноманітних способів захисту цивільних прав у суді (ст. 16 ЦК), нотаріус, відповідно до ст. 18 ЦК України, здійснює захист тільки в один спосіб – шляхом вчинення виконавчого напису. Відзначено, що відповідно до ст. 1283 ЦК нотаріусом здійснюється охорона суб’єктивних прав у спадкових правовідносинах (охорона спадкового майна). Зроблено висновки про превентивний характер нотаріальної діяльності та віднесення її до складу заходів з охорони права, але не захисту. З цих підстав чинну редакцію ст. 18 ЦК слід вважати вдалою. З огляду на це, діяльність нотаріату потребує належного правового забезпечення, що змушує здійснювати наукові пошуки у цьому напрямі.

Ключові слова: нотаріус, нотаріат, нотаріальні дії, суб’єктивні права, захист прав, охорона прав.

 

Список використаної літератури

 1. Желіховська Ю. В. Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2012. 21 с.
 2. Майкут Х. В. До питання нотаріальної форми захисту цивільних прав. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». № 6—1. Том 2. С. 65—68.
 3. Сидоренко М. В. Судовий захист цивільного права та інтересу як загальна засада цивільного законодавства України: дис. … канд. юрид наук: 12.00.03. Одеса, 2012. 199 с.
 4. П’янова Я. В. Судовий захист майнових цивільних прав: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків: Б. в., 2009. 224 с.
 5. Мацегорін О. Поняття та зміст захисту цивільних прав. Часопис Київського університету права. № 3. С. 143—147.
 6. Марченко В. Щодо питання здійснення нотаріусом захисту суб’єктивних цивільних прав // Підприємництво, господарство і право. 2020. № 3. С. 31—35.
 7. Філик Н. В. До питання самозахисту як способу захисту цивільних прав. Київ: Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2008. № 3—4. С. 98—102.
 8. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами і доповненнями станом на 4 листопада 2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 9. Про нотаріат: Закон України // чинне законодавство зі змін. і допов. станом на 28.08.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3425-12.
 10. Вершинин А. П. Способы защиты гражданских прав в суде: дис. в виде науч. докл. на соискание учен. степени доктора юрид. наук: 12.00.03. СПб., 56 с.
 11. Нелін О. І. Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України // Юридична Україна. 2017. № 5—6. С. 112—113.
 12. Єфіменко Л. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2013. 24 с.
 13. Кійко (Ковальчук) Т. М. Форми захисту особистих немайнових прав батьків // Право і Безпека. 2013. № 1. С. 190—194.
 14. Марченко В. Там само. С. 33.
 15. Марченко В. Там само. С. 33—34.
 16. Долинська M. C. Деякі аспекти охорони та захисту нотаріусом цивільних прав та законних інтересів учасників нотаріального процесу. Порівняльно-аналітичне право. № 4. С. 163—166.
 17. Марченко В. Там само. С. 32.
 18. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 1: Загальні положення / за ред. І. Спасибо-Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». Харків: ФОП А. А. Колісник, 2010. 320 с.
 19. Желіховська Ю. В. Там само. С. 3.