PDF

УДК 340.5

DOI 10.37749/2308-9636-2021-8(224)-5

І. М. Шаркова,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії та історії права

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ORCID: 0000-0002-2010-3811

 

ДОБРОСОВІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ (INTERPRETATIO EX BONA FIDE) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ ЄС: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

У статті здійснено огляд актів цивільного законодавства континентальних європейських країн, в яких закріплено норми, що регулюють процес статутної та договірної інтерпретації. Для аналізу обрано цивільні кодекси, чинні у Франції та Італії (романська правова сім’я), а також в Німеччині та Австрії (германська правова сім’я). За результатами дослідження виявлено наступні тенденції: для тлумачення законодавчих актів переважно реалізується метод текстуалізму, а для інтерпретації договорів — принципу добросовісності. «Дочірні» правові доктрини (італійська та австрійська) дотримуються більш формалізованого підходу і переважно застосовують спеціальні (казуальні) норми.

Ключові слова: цивільне законодавство, компаративний аналіз, добросовісність, добросовісна інтерпретація, буквальна інтерпретація.

Список використаної літератури

 1. Гайдулін О. О. Європейське контрактне право (загальна частина): курс лекцій. Київ: КНЕУ, 2008. 277 с.
 2. Гайдулін О. О. Європеїзація контрактного права: монографія. Київ: КНЕУ, 2012. 238 с.
 3. Code civil.Dernière modification: 01/01/2020/Edition: 01/02/2020..droit.org. L’Institut Français d’Information Juridique. URL: http://codes.droit.org/.
 4. Il Codice Civile Italiano. Regio Decreto 16 marzo 1942–XX, n. 262. Edizione 2020 ..Studio Cataldiil diritto quotidiano. Notizie giuridiche e guide legali. URL: https://www.studiocataldi.it/codicecivile/.
 5. Spiegazione dell’art. 1366 Codice civile..Brocardi.it 2003–2020. Concept Avv. Manuel Tropea. URL: https://www.brocardi.it/codice–civile/libro–quarto/titolo–ii/capo–iv/art1366.html?q=1366+cc&area=codici.
 6. Código Civil de España. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil..»Gaceta de Madrid» núm. 206, de 25/07/1889. Texto Consolidado Última modificación: 4 de agosto de 2018. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE–A–1889–4763.
 7. Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
  (AGB — Gesetz) Vom 9.12. 1976. URL: http: /dejure.org/gesetze/AGBG.
 8. Гайдулін О. О. Інститут інтерпретації (ius interpretatio = law of interpretation): методологічні засади цивілістичної теорії: монографія: у 2 т. Київ: Науководослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2020. Т. 1. С. 152—153.
 9. Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Fassung vom 01.02.2020. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622.